สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.32 ทอง 4 1. เด็กชายจักรินทร์  เข็มเพ็ชร
2. เด็กหญิงวรางค์คณา  บรรลือศักดิ์
 
1. นางศรีสุนันท์  ประดิษฐ์
2. นางสาวชญาน์นันท์  ประเสริฐสังข์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นายณัฐเมธี  ชุ้นสามพราน
2. นางสาวตาติยา  มสุการัตน์
 
1. นางสาวชญาน์นันท์  ประเสริฐสังข์
2. นางศรีสุนันท์  ประดิษฐ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 79.331 เงิน 6 1. เด็กหญิงกฤชญา  จีระนภากุล
2. เด็กหญิงกิดาการ  ชยโสภัฏฐ์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  นุกูลสุขศิริ
4. นางสาวนิชาภา  อ้อพิมาย
5. นางสาวนิติยนันท์  นาคใจเสือ
6. นางสาวปรียา  ตั้งกาญจนภาสน์
7. เด็กหญิงปาณิสรา  ตติไตรสกุล
8. นางสาวพรรษชล  ควรคำนวน
9. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ควรคำนวน
10. เด็กหญิงอนัญญา  แสงวงค์ทอง
 
1. นางสาวชญาน์นันท์  ประเสริฐสังข์
2. นางศรีสุนันท์  ประดิษฐ์
3. นายมนตรี  พิมพา