สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติวัชร์  จันทรคณาพัฒน์
2. เด็กชายพงศ์วิทย์  ศรีก๊กเจริญ
3. เด็กชายภูวณิช  วาณิชวิวัฒน์
 
1. นางสาวภูริชญา  อินทรพรรณ
2. นางสาวอุมาวดี  อุ่นอบ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายญาณันธร  รักธรรม
2. นายศุภกร  สุวรรณศิริศิลป์
3. นางสาวเมธาดา  ร่วมใจธนกุล
 
1. นางสาวสุณิสา  คงคาลัย
2. นายนิติ  ไชยวงศ์คต
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตติมา  มัศยานันท์
2. เด็กหญิงชญานิศ  หีตนุ้ย
3. เด็กหญิงเปมิกา  ดำรงคะวิริยะพันธ์
 
1. นางสาววารีย์  บุญลือ
2. นางสาววารินาถ  โขพิมาย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชัญญานุช  เมฆาวัชร์
2. นายธีร์ธัช  ภัทรวโรดม
3. นางสาวภาพร   ศรีสันติสุข
 
1. นายชิตพงษ์  เหนือเกาะหวาย
2. นายขุนทอง  คล้ายทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.47 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภพ  สมดี
2. เด็กชายธราธิป  แสงอรุณ
3. เด็กชายพลาจักษณ์  ปานเกษม
 
1. นายขุนทอง  คล้ายทอง
2. นายชิตพงษ์  เหนือเกาะหวาย
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรวี  บูรณกิจเจริญ
2. นางสาวนฤภร  มุกดาพัฒนากุล
3. นายเอกรัตน์  รุ่งศรีสุทธิวงศ์
 
1. นายขุนทอง  คล้ายทอง
2. นางสาวศุภลักษณ์  ห้วยหงษ์ทอง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญญรัตม์  วิสีปัตน์
2. เด็กหญิงธิติสุดา  ช่วนเส็ง
3. เด็กหญิงพรชนก  ทรัพย์วัฒนาชัย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  บัวสิน
2. นางสาวอัญธิชา  แสนทวีสุข
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวชุติกาญจน์  จองวิจิตรกุล
2. นางสาวดนัยพร  สุขตารมย์
3. นายนิธิศ  สุกขชาติ
 
1. นางสาวพรพรรณ  โฉมวงษ์
2. นางสาวสุภาพร  จำรองเพ็ง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายกานต์รวีย์  แดงเพ็ง
2. เด็กชายเอกฤกษ์  เผ่าชู
 
1. นายชิตพงษ์  เหนือเกาะหวาย
2. นางสาวศุภลักษณ์  ห้วยหงษ์ทอง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายภากร  หาญพินิจศักดิ์
2. นายสุทธิกานต์   รอดจันทร์
 
1. นายขุนทอง  คล้ายทอง
2. นายชิตพงษ์  เหนือเกาะหวาย