สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาสวุฒิ   ณ นคร
 
1. นางวิภาพร  ฉัตรทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปภาพย์  หัตถ์นำทรัพย์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ   อรุณถาวร
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายชัชวาล  ตันเจริญทรัพย์
2. นายดานันท์  พยุงโภชน์มงคล
3. นายภูริช  สิริพุทธเจริญ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อรุณถาวร
2. นางสาวดาวเรือง  บุตรทรัพย์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 -   1. นางสาวฉวีวรรณ  อรุณถาวร
2. นายสมยศ   น้อยไผ่ล้อม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ประชิดเขตต์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ตันติ์จิตรเวชกร
 
1. นายวันชนะ  เกิดบัว
2. นางวิภาพร  ฉัตรทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนาเดีย  หมัดนุรักษ์
2. นายวรันธร  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวดาวเรือง  บุตรทรัพย์
2. นายวันชนะ  เกิดบัว
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายศุภกร  วชิรปาณีกูล
 
1. นางณิชต์ชกาญจน์  อุทุมสกุลรัตน์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายพนธกร  วิชาพร
2. เด็กชายภาณุวิชญ์   กระจ่างศรี
 
1. นางศุภร  จันทนะชาติ
2. นายนัดธะพงษ์  ยืนยั่ง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นายธนาชัย  ดาวสุขศรี
 
1. นายสุเทพ  ผานัด
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนนันท์  ธนามิตรานนท์
 
1. นางณิชต์ชกาญจน์  อุทุมสกุลรัตน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวศศิกาญจ์  ทูดารี
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อรุณถาวร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เชาวน์ไตรรัชต์
 
1. นางณิชต์ชกาญจน์  อุทุมสกุลรัตน์