สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายณภัทร  หุ่นแสน
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ส่งศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  นุชประเสริฐ
2. นางเนาวรัตน์  สุมน
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปวีณ์กร  เปลี่ยนศักดิ์
2. นายอธิเชษฐ์  โทลักษณ์
 
1. นางสาวปภัสสร  สุทธปัญญากุล
2. นายธีระกาญจน์ ปกรช์  สันโส
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อิ่มเงิน
2. เด็กชายภัทรพล  วงศ์พันธ์เสือ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  นุชประเสริฐ
2. นางสาวทวีพร  ผดุงสงฆ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชนากานต์  ศรีอุดม
2. นางสาวธมลวรรณ  อัศวขจรศักดิ์
 
1. นางสาวปภัสสร  สุทธปัญญากุล
2. Mr.Haruki  Mogi
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นายชนาวิทย์  เตชมณีกร
2. นายชยางกูร  สอนเสนา
 
1. นายธีระกาญจน์ ปกรช์  สันโส
2. นางสาวปภัสสร  สุทธปัญญากุล
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวีฬ์  เกิงฝาก
2. นายพสวัต  แตงอ่อน
 
1. นายธีระกาญจน์ ปกรช์  สันโส
2. นางสาวปภัสสร  สุทธปัญญากุล
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นายธีร์ธัช  ภัทรวโรดม
2. นายภูมิระพี  เด่นกวิน
 
1. นายธีระกาญจน์ ปกรช์  สันโส
2. นางสาวปภัสสร  สุทธปัญญากุล