สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิณห์นภัส  ทะนุธรรมกุล
2. เด็กหญิงนภัทร  ภัทรสุวรรณกิจ
3. เด็กหญิงอิษฎา  อุษณกุล
 
1. นางสาวสายจิตรา  คงวิจิตร
2. นางสาวนทิตา  สุทะปัญญา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชฎาพร  พรพรหมประทา
2. นางสาวชัญญา  เหลืองทิพากร
3. นางสาวนันทฉัตร  ติละ
 
1. นางสาวสายจิตรา  คงวิจิตร
2. นางสาวนทิตา  สุทะปัญญา