สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงชุติมา  สุวรรณา
 
1. นางสาวจุรีพร  เริกกระโทก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุธารทิพย์  จันทวิเศษ
 
1. นางสาวจุรีพร  เริกกระโทก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเวสสภู  สว่างวงษ์
 
1. นายสุรัตน์  ตุ้มเงิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายณัฐภัค  ดรุมาศ
 
1. นายสุรัตน์  ตุ้มเงิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ส่งศิริ
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ชมภูคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชฎาภรณ์  ขันติชัยขจร
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ชมภูคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงปริญญา  น้อยประชา
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ชมภูคำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอัครพันธ์  ทวีศักดิ์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ชมภูคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงมุกด์มาดา  ถิ่นวงศ์อินทร์
 
1. นางสาวจุรีพร  เริกกระโทก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64.98 ทองแดง 8 1. นางสาวมนัญญา  แสงสมนึก
 
1. นางสาวจุรีพร  เริกกระโทก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงภัทรพร  แสงหิรัญ
2. เด็กหญิงสุชญา  พันธุระศรี
 
1. นางสาวสุนิตดา  กล่อมแสง
2. นางสาวจุรีพร  เริกกระโทก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรินรดา  สีคำแท้
2. นายอธิป  คำคง
 
1. นางสาวสุนิตดา  กล่อมแสง
2. นางสาวจุรีพร  เริกกระโทก
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กชายภคพล  เตชะรุจิรานนท์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  สว่างจิตร
 
1. นางศุภนันทา  บัวรัตนกาญจน์
2. นายสุรัตน์  ตุ้มเงิน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนู  เสือสัมฤทธิ์
 
1. นางศุภนันทา  บัวรัตนกาญจน์