สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงชุติมา  สุวรรณา
 
1. นางสาวจุรีพร  เริกกระโทก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุธารทิพย์  จันทวิเศษ
 
1. นางสาวจุรีพร  เริกกระโทก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเวสสภู  สว่างวงษ์
 
1. นายสุรัตน์  ตุ้มเงิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายณัฐภัค  ดรุมาศ
 
1. นายสุรัตน์  ตุ้มเงิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ส่งศิริ
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ชมภูคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชฎาภรณ์  ขันติชัยขจร
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ชมภูคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงปริญญา  น้อยประชา
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ชมภูคำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอัครพันธ์  ทวีศักดิ์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ชมภูคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงมุกด์มาดา  ถิ่นวงศ์อินทร์
 
1. นางสาวจุรีพร  เริกกระโทก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64.98 ทองแดง 8 1. นางสาวมนัญญา  แสงสมนึก
 
1. นางสาวจุรีพร  เริกกระโทก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงภัทรพร  แสงหิรัญ
2. เด็กหญิงสุชญา  พันธุระศรี
 
1. นางสาวสุนิตดา  กล่อมแสง
2. นางสาวจุรีพร  เริกกระโทก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรินรดา  สีคำแท้
2. นายอธิป  คำคง
 
1. นางสาวสุนิตดา  กล่อมแสง
2. นางสาวจุรีพร  เริกกระโทก
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กชายภคพล  เตชะรุจิรานนท์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  สว่างจิตร
 
1. นางศุภนันทา  บัวรัตนกาญจน์
2. นายสุรัตน์  ตุ้มเงิน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนู  เสือสัมฤทธิ์
 
1. นางศุภนันทา  บัวรัตนกาญจน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาสวุฒิ   ณ นคร
 
1. นางวิภาพร  ฉัตรทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปภาพย์  หัตถ์นำทรัพย์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ   อรุณถาวร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายชัชวาล  ตันเจริญทรัพย์
2. นายดานันท์  พยุงโภชน์มงคล
3. นายภูริช  สิริพุทธเจริญ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อรุณถาวร
2. นางสาวดาวเรือง  บุตรทรัพย์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 -   1. นางสาวฉวีวรรณ  อรุณถาวร
2. นายสมยศ   น้อยไผ่ล้อม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ประชิดเขตต์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ตันติ์จิตรเวชกร
 
1. นายวันชนะ  เกิดบัว
2. นางวิภาพร  ฉัตรทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนาเดีย  หมัดนุรักษ์
2. นายวรันธร  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวดาวเรือง  บุตรทรัพย์
2. นายวันชนะ  เกิดบัว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายศุภกร  วชิรปาณีกูล
 
1. นางณิชต์ชกาญจน์  อุทุมสกุลรัตน์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายพนธกร  วิชาพร
2. เด็กชายภาณุวิชญ์   กระจ่างศรี
 
1. นางศุภร  จันทนะชาติ
2. นายนัดธะพงษ์  ยืนยั่ง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นายธนาชัย  ดาวสุขศรี
 
1. นายสุเทพ  ผานัด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนนันท์  ธนามิตรานนท์
 
1. นางณิชต์ชกาญจน์  อุทุมสกุลรัตน์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวศศิกาญจ์  ทูดารี
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อรุณถาวร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เชาวน์ไตรรัชต์
 
1. นางณิชต์ชกาญจน์  อุทุมสกุลรัตน์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติวัชร์  จันทรคณาพัฒน์
2. เด็กชายพงศ์วิทย์  ศรีก๊กเจริญ
3. เด็กชายภูวณิช  วาณิชวิวัฒน์
 
1. นางสาวภูริชญา  อินทรพรรณ
2. นางสาวอุมาวดี  อุ่นอบ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายญาณันธร  รักธรรม
2. นายศุภกร  สุวรรณศิริศิลป์
3. นางสาวเมธาดา  ร่วมใจธนกุล
 
1. นางสาวสุณิสา  คงคาลัย
2. นายนิติ  ไชยวงศ์คต
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตติมา  มัศยานันท์
2. เด็กหญิงชญานิศ  หีตนุ้ย
3. เด็กหญิงเปมิกา  ดำรงคะวิริยะพันธ์
 
1. นางสาววารีย์  บุญลือ
2. นางสาววารินาถ  โขพิมาย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชัญญานุช  เมฆาวัชร์
2. นายธีร์ธัช  ภัทรวโรดม
3. นางสาวภาพร   ศรีสันติสุข
 
1. นายชิตพงษ์  เหนือเกาะหวาย
2. นายขุนทอง  คล้ายทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.47 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภพ  สมดี
2. เด็กชายธราธิป  แสงอรุณ
3. เด็กชายพลาจักษณ์  ปานเกษม
 
1. นายขุนทอง  คล้ายทอง
2. นายชิตพงษ์  เหนือเกาะหวาย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรวี  บูรณกิจเจริญ
2. นางสาวนฤภร  มุกดาพัฒนากุล
3. นายเอกรัตน์  รุ่งศรีสุทธิวงศ์
 
1. นายขุนทอง  คล้ายทอง
2. นางสาวศุภลักษณ์  ห้วยหงษ์ทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญญรัตม์  วิสีปัตน์
2. เด็กหญิงธิติสุดา  ช่วนเส็ง
3. เด็กหญิงพรชนก  ทรัพย์วัฒนาชัย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  บัวสิน
2. นางสาวอัญธิชา  แสนทวีสุข
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวชุติกาญจน์  จองวิจิตรกุล
2. นางสาวดนัยพร  สุขตารมย์
3. นายนิธิศ  สุกขชาติ
 
1. นางสาวพรพรรณ  โฉมวงษ์
2. นางสาวสุภาพร  จำรองเพ็ง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายกานต์รวีย์  แดงเพ็ง
2. เด็กชายเอกฤกษ์  เผ่าชู
 
1. นายชิตพงษ์  เหนือเกาะหวาย
2. นางสาวศุภลักษณ์  ห้วยหงษ์ทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายภากร  หาญพินิจศักดิ์
2. นายสุทธิกานต์   รอดจันทร์
 
1. นายขุนทอง  คล้ายทอง
2. นายชิตพงษ์  เหนือเกาะหวาย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.32 ทอง 4 1. เด็กชายจักรินทร์  เข็มเพ็ชร
2. เด็กหญิงวรางค์คณา  บรรลือศักดิ์
 
1. นางศรีสุนันท์  ประดิษฐ์
2. นางสาวชญาน์นันท์  ประเสริฐสังข์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นายณัฐเมธี  ชุ้นสามพราน
2. นางสาวตาติยา  มสุการัตน์
 
1. นางสาวชญาน์นันท์  ประเสริฐสังข์
2. นางศรีสุนันท์  ประดิษฐ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 79.331 เงิน 6 1. เด็กหญิงกฤชญา  จีระนภากุล
2. เด็กหญิงกิดาการ  ชยโสภัฏฐ์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  นุกูลสุขศิริ
4. นางสาวนิชาภา  อ้อพิมาย
5. นางสาวนิติยนันท์  นาคใจเสือ
6. นางสาวปรียา  ตั้งกาญจนภาสน์
7. เด็กหญิงปาณิสรา  ตติไตรสกุล
8. นางสาวพรรษชล  ควรคำนวน
9. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ควรคำนวน
10. เด็กหญิงอนัญญา  แสงวงค์ทอง
 
1. นางสาวชญาน์นันท์  ประเสริฐสังข์
2. นางศรีสุนันท์  ประดิษฐ์
3. นายมนตรี  พิมพา
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาววัลย์ลดา  เรียบร้อย
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  แมนสืบชาติ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นางสาวกัลยณัฐ  ขวนขวายทรัพย์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  แมนสืบชาติ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอติกานต์  แตงหนู
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  แมนสืบชาติ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวปณิฏา  ก้อนจันทึก
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  แมนสืบชาติ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวชนัญชิดา  สุดสอาด
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  แมนสืบชาติ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศีลวัต  ปรีชานุวัฒน์
 
1. นางอรอนงค์  เอี่ยมมิ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.3 เงิน 4 1. นายก้องภพ  พินัยทรัพย์
2. นายธนณัฏฐ์  คุ้มครองวจี
3. นายพีรดนย์  ดุษฎีเวทกุล
4. นางสาวมนัญชา  แสงสมนึก
5. นายสรวิศ  ธนิษฐาพงศา
6. นายสุทธิภัทร  เอกพิชิตมาร
 
1. นายสมยศ  น้อยไผ่ล้อม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญา  หมื่นเพชร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปวรภัทร  เพียรวรรณวณิช
 
1. นางอรอนงค์  เอี่ยมมิ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมนัญชา  แสงสมนึก
 
1. นายสมยศ  น้อยไผ่ล้อม
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลวิตรา   ขุนเอียด
 
1. นางสาวพัณณิตา  หนุนอนันต์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82.33 ทอง 6 1. นางสาวศิริลักษณ์   หม่องห้อง
 
1. นางสาวพัณณิตา  หนุนอนันต์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.83 เงิน 10 1. เด็กหญิงพัทธนันท์   ทองยิ่ง
 
1. นางสาวปาลิน  เห่งพุ่ม
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิรินันท์  รักสวัสดิ์
 
1. นางสาวปาลิน  เห่งพุ่ม
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวชิรวิทย์   โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางสาวรัชนี  สิงหะนาม
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวณิชาภัทร   สัจจัง
 
1. นางสาววรรณพร  สุวิเศษ
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงนลิน  พิจิตรกำเนิด
2. เด็กชายปฐมภู  คณาภรณ์ธาดา
3. เด็กหญิงพลอยพิลาส   อาจจินดา
4. เด็กหญิงวรินทร   ฉัตรบูรพาชัย
5. เด็กหญิงสุธินี  วัชรเลิศวานิช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญา  หมื่นเพชร
2. Mr.David   M.Corro
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 79.4 เงิน 6 1. นางสาวปาณิศา   จิรถาวรกุล
2. นางสาวพรินพร   ฉายรัตนอภิรมย์
3. นางสาวพัชรศรี   แก้วโคกกลาง
4. นางสาวพัทธ์ธีรา   ทรัพย์วิทยานนท์
5. นางสาวพิมพ์มาดา   สว่างวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญา  หมื่นเพชร
2. MissKeren  C.Flores
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฑิตยา  ธัญญเจริญ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์   เชาวน์ไตรรัตน์
 
1. นางสาวลลิตา  บุญเต็ม
2. นางสาววรรณพร  สุวิเศษ
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐนนท์   การเดช
 
1. นางสาวลลิตา  บุญเต็ม
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิณห์นภัส  ทะนุธรรมกุล
2. เด็กหญิงนภัทร  ภัทรสุวรรณกิจ
3. เด็กหญิงอิษฎา  อุษณกุล
 
1. นางสาวสายจิตรา  คงวิจิตร
2. นางสาวนทิตา  สุทะปัญญา
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชฎาพร  พรพรหมประทา
2. นางสาวชัญญา  เหลืองทิพากร
3. นางสาวนันทฉัตร  ติละ
 
1. นางสาวสายจิตรา  คงวิจิตร
2. นางสาวนทิตา  สุทะปัญญา
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายณภัทร  หุ่นแสน
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ส่งศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  นุชประเสริฐ
2. นางเนาวรัตน์  สุมน
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปวีณ์กร  เปลี่ยนศักดิ์
2. นายอธิเชษฐ์  โทลักษณ์
 
1. นางสาวปภัสสร  สุทธปัญญากุล
2. นายธีระกาญจน์ ปกรช์  สันโส
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อิ่มเงิน
2. เด็กชายภัทรพล  วงศ์พันธ์เสือ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  นุชประเสริฐ
2. นางสาวทวีพร  ผดุงสงฆ์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชนากานต์  ศรีอุดม
2. นางสาวธมลวรรณ  อัศวขจรศักดิ์
 
1. นางสาวปภัสสร  สุทธปัญญากุล
2. Mr.Haruki  Mogi
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นายชนาวิทย์  เตชมณีกร
2. นายชยางกูร  สอนเสนา
 
1. นายธีระกาญจน์ ปกรช์  สันโส
2. นางสาวปภัสสร  สุทธปัญญากุล
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวีฬ์  เกิงฝาก
2. นายพสวัต  แตงอ่อน
 
1. นายธีระกาญจน์ ปกรช์  สันโส
2. นางสาวปภัสสร  สุทธปัญญากุล
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นายธีร์ธัช  ภัทรวโรดม
2. นายภูมิระพี  เด่นกวิน
 
1. นายธีระกาญจน์ ปกรช์  สันโส
2. นางสาวปภัสสร  สุทธปัญญากุล
 
68 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวฐาปนีย์  เรืองรองวรรษ
2. นางสาวณิชกานต์  จิรานิธิกูล
3. นายนรวิชญ์  อังคทะวิวัฒน์
 
1. นางเนาวรัตน์  สุมน
2. นางสาวทวีพร  ผดุงสงฆ์
 
69 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปฐมาพร  เลิศดีกรี
2. นางสาวสโรชา  ดอกหอม
 
1. นางสาวเพชรชรี  รักษาศรี
2. นางสาวนิตยา  จุ้ยเตย
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิชญภัค  วิภากูล
2. นางสาวรักษณีย์  นบน้อยเสรีวงศ์
3. นางสาวอาทิตยา  ชัยวัชรสร
 
1. นางสาวเพชรชรี  รักษาศรี
2. นางสาวนิตยา  จุ้ยเตย
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 74.66 เงิน 4 1. นางสาวชญาดา  เปล่งทรัพย์
2. นางสาวปราณปริยา  แสงคำ
3. นางสาวเมธ์วดี  มีขันทอง
 
1. นางสาวเพชรชรี  รักษาศรี
2. นางสาวนิตยา  จุ้ยเตย