สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงชุติมา  สุวรรณา
 
1. นางสาวจุรีพร  เริกกระโทก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเวสสภู  สว่างวงษ์
 
1. นายสุรัตน์  ตุ้มเงิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายณัฐภัค  ดรุมาศ
 
1. นายสุรัตน์  ตุ้มเงิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ส่งศิริ
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ชมภูคำ