สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปภาพย์  หัตถ์นำทรัพย์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ   อรุณถาวร
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายชัชวาล  ตันเจริญทรัพย์
2. นายดานันท์  พยุงโภชน์มงคล
3. นายภูริช  สิริพุทธเจริญ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อรุณถาวร
2. นางสาวดาวเรือง  บุตรทรัพย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นายธนาชัย  ดาวสุขศรี
 
1. นายสุเทพ  ผานัด