สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64.98 ทองแดง 8 1. นางสาวมนัญญา  แสงสมนึก
 
1. นางสาวจุรีพร  เริกกระโทก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงภัทรพร  แสงหิรัญ
2. เด็กหญิงสุชญา  พันธุระศรี
 
1. นางสาวสุนิตดา  กล่อมแสง
2. นางสาวจุรีพร  เริกกระโทก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กชายภคพล  เตชะรุจิรานนท์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  สว่างจิตร
 
1. นางศุภนันทา  บัวรัตนกาญจน์
2. นายสุรัตน์  ตุ้มเงิน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปภาพย์  หัตถ์นำทรัพย์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ   อรุณถาวร
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายชัชวาล  ตันเจริญทรัพย์
2. นายดานันท์  พยุงโภชน์มงคล
3. นายภูริช  สิริพุทธเจริญ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อรุณถาวร
2. นางสาวดาวเรือง  บุตรทรัพย์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นายธนาชัย  ดาวสุขศรี
 
1. นายสุเทพ  ผานัด
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายกานต์รวีย์  แดงเพ็ง
2. เด็กชายเอกฤกษ์  เผ่าชู
 
1. นายชิตพงษ์  เหนือเกาะหวาย
2. นางสาวศุภลักษณ์  ห้วยหงษ์ทอง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นายณัฐเมธี  ชุ้นสามพราน
2. นางสาวตาติยา  มสุการัตน์
 
1. นางสาวชญาน์นันท์  ประเสริฐสังข์
2. นางศรีสุนันท์  ประดิษฐ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นายชนาวิทย์  เตชมณีกร
2. นายชยางกูร  สอนเสนา
 
1. นายธีระกาญจน์ ปกรช์  สันโส
2. นางสาวปภัสสร  สุทธปัญญากุล