สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชฎาภรณ์  ขันติชัยขจร
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ชมภูคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงปริญญา  น้อยประชา
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ชมภูคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงมุกด์มาดา  ถิ่นวงศ์อินทร์
 
1. นางสาวจุรีพร  เริกกระโทก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนาเดีย  หมัดนุรักษ์
2. นายวรันธร  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวดาวเรือง  บุตรทรัพย์
2. นายวันชนะ  เกิดบัว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวศศิกาญจ์  ทูดารี
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อรุณถาวร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 79.331 เงิน 6 1. เด็กหญิงกฤชญา  จีระนภากุล
2. เด็กหญิงกิดาการ  ชยโสภัฏฐ์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  นุกูลสุขศิริ
4. นางสาวนิชาภา  อ้อพิมาย
5. นางสาวนิติยนันท์  นาคใจเสือ
6. นางสาวปรียา  ตั้งกาญจนภาสน์
7. เด็กหญิงปาณิสรา  ตติไตรสกุล
8. นางสาวพรรษชล  ควรคำนวน
9. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ควรคำนวน
10. เด็กหญิงอนัญญา  แสงวงค์ทอง
 
1. นางสาวชญาน์นันท์  ประเสริฐสังข์
2. นางศรีสุนันท์  ประดิษฐ์
3. นายมนตรี  พิมพา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาววัลย์ลดา  เรียบร้อย
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  แมนสืบชาติ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวปณิฏา  ก้อนจันทึก
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  แมนสืบชาติ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศีลวัต  ปรีชานุวัฒน์
 
1. นางอรอนงค์  เอี่ยมมิ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.3 เงิน 4 1. นายก้องภพ  พินัยทรัพย์
2. นายธนณัฏฐ์  คุ้มครองวจี
3. นายพีรดนย์  ดุษฎีเวทกุล
4. นางสาวมนัญชา  แสงสมนึก
5. นายสรวิศ  ธนิษฐาพงศา
6. นายสุทธิภัทร  เอกพิชิตมาร
 
1. นายสมยศ  น้อยไผ่ล้อม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญา  หมื่นเพชร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.83 เงิน 10 1. เด็กหญิงพัทธนันท์   ทองยิ่ง
 
1. นางสาวปาลิน  เห่งพุ่ม
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 79.4 เงิน 6 1. นางสาวปาณิศา   จิรถาวรกุล
2. นางสาวพรินพร   ฉายรัตนอภิรมย์
3. นางสาวพัชรศรี   แก้วโคกกลาง
4. นางสาวพัทธ์ธีรา   ทรัพย์วิทยานนท์
5. นางสาวพิมพ์มาดา   สว่างวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญา  หมื่นเพชร
2. MissKeren  C.Flores
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปวีณ์กร  เปลี่ยนศักดิ์
2. นายอธิเชษฐ์  โทลักษณ์
 
1. นางสาวปภัสสร  สุทธปัญญากุล
2. นายธีระกาญจน์ ปกรช์  สันโส
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นายธีร์ธัช  ภัทรวโรดม
2. นายภูมิระพี  เด่นกวิน
 
1. นายธีระกาญจน์ ปกรช์  สันโส
2. นางสาวปภัสสร  สุทธปัญญากุล
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวฐาปนีย์  เรืองรองวรรษ
2. นางสาวณิชกานต์  จิรานิธิกูล
3. นายนรวิชญ์  อังคทะวิวัฒน์
 
1. นางเนาวรัตน์  สุมน
2. นางสาวทวีพร  ผดุงสงฆ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 74.66 เงิน 4 1. นางสาวชญาดา  เปล่งทรัพย์
2. นางสาวปราณปริยา  แสงคำ
3. นางสาวเมธ์วดี  มีขันทอง
 
1. นางสาวเพชรชรี  รักษาศรี
2. นางสาวนิตยา  จุ้ยเตย