สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุธารทิพย์  จันทวิเศษ
 
1. นางสาวจุรีพร  เริกกระโทก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอัครพันธ์  ทวีศักดิ์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ชมภูคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรินรดา  สีคำแท้
2. นายอธิป  คำคง
 
1. นางสาวสุนิตดา  กล่อมแสง
2. นางสาวจุรีพร  เริกกระโทก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนู  เสือสัมฤทธิ์
 
1. นางศุภนันทา  บัวรัตนกาญจน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาสวุฒิ   ณ นคร
 
1. นางวิภาพร  ฉัตรทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ประชิดเขตต์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ตันติ์จิตรเวชกร
 
1. นายวันชนะ  เกิดบัว
2. นางวิภาพร  ฉัตรทอง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายพนธกร  วิชาพร
2. เด็กชายภาณุวิชญ์   กระจ่างศรี
 
1. นางศุภร  จันทนะชาติ
2. นายนัดธะพงษ์  ยืนยั่ง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนนันท์  ธนามิตรานนท์
 
1. นางณิชต์ชกาญจน์  อุทุมสกุลรัตน์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติวัชร์  จันทรคณาพัฒน์
2. เด็กชายพงศ์วิทย์  ศรีก๊กเจริญ
3. เด็กชายภูวณิช  วาณิชวิวัฒน์
 
1. นางสาวภูริชญา  อินทรพรรณ
2. นางสาวอุมาวดี  อุ่นอบ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายญาณันธร  รักธรรม
2. นายศุภกร  สุวรรณศิริศิลป์
3. นางสาวเมธาดา  ร่วมใจธนกุล
 
1. นางสาวสุณิสา  คงคาลัย
2. นายนิติ  ไชยวงศ์คต
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตติมา  มัศยานันท์
2. เด็กหญิงชญานิศ  หีตนุ้ย
3. เด็กหญิงเปมิกา  ดำรงคะวิริยะพันธ์
 
1. นางสาววารีย์  บุญลือ
2. นางสาววารินาถ  โขพิมาย
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชัญญานุช  เมฆาวัชร์
2. นายธีร์ธัช  ภัทรวโรดม
3. นางสาวภาพร   ศรีสันติสุข
 
1. นายชิตพงษ์  เหนือเกาะหวาย
2. นายขุนทอง  คล้ายทอง
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.47 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภพ  สมดี
2. เด็กชายธราธิป  แสงอรุณ
3. เด็กชายพลาจักษณ์  ปานเกษม
 
1. นายขุนทอง  คล้ายทอง
2. นายชิตพงษ์  เหนือเกาะหวาย
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรวี  บูรณกิจเจริญ
2. นางสาวนฤภร  มุกดาพัฒนากุล
3. นายเอกรัตน์  รุ่งศรีสุทธิวงศ์
 
1. นายขุนทอง  คล้ายทอง
2. นางสาวศุภลักษณ์  ห้วยหงษ์ทอง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญญรัตม์  วิสีปัตน์
2. เด็กหญิงธิติสุดา  ช่วนเส็ง
3. เด็กหญิงพรชนก  ทรัพย์วัฒนาชัย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  บัวสิน
2. นางสาวอัญธิชา  แสนทวีสุข
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวชุติกาญจน์  จองวิจิตรกุล
2. นางสาวดนัยพร  สุขตารมย์
3. นายนิธิศ  สุกขชาติ
 
1. นางสาวพรพรรณ  โฉมวงษ์
2. นางสาวสุภาพร  จำรองเพ็ง
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายภากร  หาญพินิจศักดิ์
2. นายสุทธิกานต์   รอดจันทร์
 
1. นายขุนทอง  คล้ายทอง
2. นายชิตพงษ์  เหนือเกาะหวาย
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.32 ทอง 4 1. เด็กชายจักรินทร์  เข็มเพ็ชร
2. เด็กหญิงวรางค์คณา  บรรลือศักดิ์
 
1. นางศรีสุนันท์  ประดิษฐ์
2. นางสาวชญาน์นันท์  ประเสริฐสังข์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นางสาวกัลยณัฐ  ขวนขวายทรัพย์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  แมนสืบชาติ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอติกานต์  แตงหนู
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  แมนสืบชาติ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวชนัญชิดา  สุดสอาด
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  แมนสืบชาติ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปวรภัทร  เพียรวรรณวณิช
 
1. นางอรอนงค์  เอี่ยมมิ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมนัญชา  แสงสมนึก
 
1. นายสมยศ  น้อยไผ่ล้อม
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลวิตรา   ขุนเอียด
 
1. นางสาวพัณณิตา  หนุนอนันต์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82.33 ทอง 6 1. นางสาวศิริลักษณ์   หม่องห้อง
 
1. นางสาวพัณณิตา  หนุนอนันต์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิรินันท์  รักสวัสดิ์
 
1. นางสาวปาลิน  เห่งพุ่ม
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวชิรวิทย์   โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางสาวรัชนี  สิงหะนาม
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวณิชาภัทร   สัจจัง
 
1. นางสาววรรณพร  สุวิเศษ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงนลิน  พิจิตรกำเนิด
2. เด็กชายปฐมภู  คณาภรณ์ธาดา
3. เด็กหญิงพลอยพิลาส   อาจจินดา
4. เด็กหญิงวรินทร   ฉัตรบูรพาชัย
5. เด็กหญิงสุธินี  วัชรเลิศวานิช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญา  หมื่นเพชร
2. Mr.David   M.Corro
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฑิตยา  ธัญญเจริญ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์   เชาวน์ไตรรัตน์
 
1. นางสาวลลิตา  บุญเต็ม
2. นางสาววรรณพร  สุวิเศษ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐนนท์   การเดช
 
1. นางสาวลลิตา  บุญเต็ม
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิณห์นภัส  ทะนุธรรมกุล
2. เด็กหญิงนภัทร  ภัทรสุวรรณกิจ
3. เด็กหญิงอิษฎา  อุษณกุล
 
1. นางสาวสายจิตรา  คงวิจิตร
2. นางสาวนทิตา  สุทะปัญญา
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชฎาพร  พรพรหมประทา
2. นางสาวชัญญา  เหลืองทิพากร
3. นางสาวนันทฉัตร  ติละ
 
1. นางสาวสายจิตรา  คงวิจิตร
2. นางสาวนทิตา  สุทะปัญญา
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายณภัทร  หุ่นแสน
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ส่งศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  นุชประเสริฐ
2. นางเนาวรัตน์  สุมน
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อิ่มเงิน
2. เด็กชายภัทรพล  วงศ์พันธ์เสือ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  นุชประเสริฐ
2. นางสาวทวีพร  ผดุงสงฆ์
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวีฬ์  เกิงฝาก
2. นายพสวัต  แตงอ่อน
 
1. นายธีระกาญจน์ ปกรช์  สันโส
2. นางสาวปภัสสร  สุทธปัญญากุล
 
37 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปฐมาพร  เลิศดีกรี
2. นางสาวสโรชา  ดอกหอม
 
1. นางสาวเพชรชรี  รักษาศรี
2. นางสาวนิตยา  จุ้ยเตย
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิชญภัค  วิภากูล
2. นางสาวรักษณีย์  นบน้อยเสรีวงศ์
3. นางสาวอาทิตยา  ชัยวัชรสร
 
1. นางสาวเพชรชรี  รักษาศรี
2. นางสาวนิตยา  จุ้ยเตย