สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงเมธิกานต์  เกษแก้ว
 
1. นายอนันต์สมิทธิ์  เขจรนารถ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73.89 เงิน 13 1. นางสาวศุกร์ศิริ  ปู่ดี
 
1. นายอนันต์สมิทธิ์  เขจรนารถ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงมุทิตา  จันกุนา
 
1. นางสาวสังวาลย์  สุพรรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 11 1. นางสาวศรวณีย์  กองประดิษฐ
 
1. นางสาวสังวาลย์  สุพรรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 39.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงทิพย์กมณ  โปแก้ว
 
1. นายอนันต์สมิทธิ์  เขจรนารถ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 11 1. นางสาวสุนิสา  วิชัยรัมย์
 
1. นายอนันต์สมิทธิ์  เขจรนารถ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงพันธิราภรณ์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวสังวาลย์  สุพรรณ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกัญญาวีร์  รอดประเสริฐ
 
1. นางสาวสังวาลย์  สุพรรณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธณพรหม  เหลืองรัตนชัย
 
1. นางสาวสังวาลย์  สุพรรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวฐิติพร  ฉ่ำเพียร
 
1. นางสาวสังวาลย์  สุพรรณ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงวันวิสา  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงโยษิตา  สวนเมือง
 
1. นายอนันต์สมิทธิ์  เขจรนารถ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาววรดา  ครามพินิจ
2. นางสาวอมรรัตน์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายอนันต์สมิทธิ์  เขจรนารถ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชวิน  จูฑังคะ
 
1. นายกษิดิศ  ปิ่นแก้วเกียรติ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 7 1. นายปภังกร  แสงสว่าง
 
1. นายกษิดิศ  ปิ่นแก้วเกียรติ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ธรรมเมตตา
 
1. นายอติวัชญ์  เสมอใจ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 8 1. นายพิพัฒน์  ศรีมงคล
 
1. นายอติวัชญ์  เสมอใจ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายจีรศักดิ์  อนันต์ทสมิทธิ์
2. นายธนธรณ์  เพ็งตะคุ
 
1. นางสาวนฤทัย  ลา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวสุประวีณ์  สุขประสงค์ผล
 
1. นางสาวนฤทัย  ลา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. นายปัณณาวัฒน์  กาฬสิทธิ์
 
1. นางสาวพัชรา  กาจุลศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาวภัทรวดี  จานศิลา
 
1. นางสาวพัชรา  กาจุลศรี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.72 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกมลธร  นักพรานบุญ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศิริกันรัตน์
3. เด็กหญิงนฤมล  สรรพโภชน์
 
1. นางสาวมริษา  สร้อยสูงเนิน
2. นางสาวศิรินภา  พาที
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นายธนวันต์  บำรุงไทยวรกุล
2. นางสาวธนาธร  เหล่าสุนทรศิริ
3. นายวีรชีวิน  วงษ์วนิชกิจ
 
1. นางจีรพรรณ์  หน่อแก้ว
2. นายพัทธนันท์  เขียวยันต์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายณัฐวัฒน์  เจติยานันท์
2. นางสาวณิชกานต์  สอนเนย
3. นางสาวปพิชญา  เสนาบุญ
 
1. นายฉัตร  เจนชัย
2. นางจีรพรรณ์  หน่อแก้ว
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวนุชวรา  เลาชยานนท์
2. นางสาวปิยะพร  แสงพรหมชารี
3. นางสาวศิรดา  ยศสมบัติ
 
1. นายพัทธนันท์  เขียวยันต์
2. นางสาวศิรินภา  พาที
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงกันติชา  ชื่นหะทัย
2. เด็กหญิงนภัสสร  รุจิโฉม
3. เด็กหญิงวรัญญา  จีนผิว
 
1. นางสาวมริษา  สร้อยสูงเนิน
2. นายฉัตร  เจนชัย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทะมนตรี
2. เด็กหญิงณิชาพร  บูรณะกิจ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เฟื่องฟุ้ง
2. นางสาวมริษา  สร้อยสูงเนิน
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนพนธ์  สารยศ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  นันเชียงเครือ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เฟื่องฟุ้ง
2. นางสาวศิรินภา  พาที
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  พุทธศรี
2. เด็กชายธนภัทท์  ไชยบุญเรือง
3. เด็กหญิงธัญชนก  ธัญชาติ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  กัญญาคำ
5. เด็กชายรัฐฤกษ์  มากกล่ำ
 
1. นายโชคไพศาล  อับดุลเลาะห์
2. นายณัฐวุฒิ  บุญนาค
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีรนันท์  เหมไธสง
2. นางสาวชัชญา  จิตรพิมาย
3. นางสาวณภัสศิริ  ดำรักษ์
4. นางสาวณัฐกานต์  พลทอง
5. นายสหัสวรรษ  สีดาพล
 
1. นายมาลิก  นิ่มอนงค์
2. นายประเสริฐ  เจริญสุข
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 7 1. นายณพวิทย์  ช่วยณรงค์
2. นางสาวธันย์ชนก  ทองดี
3. นางสาวพิมพ์พิลัย  สุหร่ายเพ็ชร
4. นายสหรัถ  บุญยานันต์
5. นายเอกภูมิ  กลิ่นเจริญ
 
1. นายประเสริฐ  เจริญสุข
2. นายโชคไพศาล  อับดุลเลาะห์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.31 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เรืองกลัด
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญนาค
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.31 ทอง 6 1. นางสาวรัตนตรัยพร  ช่วงอรุณ
 
1. นางสาวนฤมล  การชัยศรี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.16 ทอง 11 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชัยสิริสัมพันธ์
2. เด็กชายปริวัตร  อนุศรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุุญนาค
2. นางสาวนฤมล  การชัยศรี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.34 ทอง 5 1. นางสาวนิศารัตน์  ศรีกุญชร
2. นายอดิศักดิ์  โสมิ
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญนาค
2. นางสาวนฤมล  การชัยศรี
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. นางสาวกัญญาวีร์  จันโทสถ
2. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  วงษ์เรียนรอด
 
1. นางสุกัญญา  แรงกล้า
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณคณิชชา  สุขเจริญ
2. นายภัทรยศ  รัมมะพล
 
1. นางสุกัญญา  แรงกล้า
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงรัตนาพร  พลเสนา
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธวัชชัย  อินทโชติ
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ม่วง
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวจักษณา  จำปา
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวรวินันท์  นิลอ่อน
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐนนท์  นิลอ่อน
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวนภัสสร  บุญเรือง
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงนวรัตน์  เผือกฟัก
2. เด็กหญิงมลฑิรา  จิตต์ภักดี
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  สังด่านจาก
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวปรายฟ้า  ปาลวัฒน์
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกษิดิช  ผดุงศิลป์
2. เด็กชายชชานนท์  งามวงศ์
3. เด็กหญิงไอลดา  กุลสุนันท์
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายณรงค์ชัย  พิกุลทอง
2. นายณัฐดนัย  อินทร์ฉ่ำ
3. นายสหัสวรรษ  ดีสุภาพ
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิรสิทธิ์  สัมมาสิทธิ์
 
1. นายยุวรัตน์  นักทำนา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิรวิชญ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายยุวรัตน์  นักทำนา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 71.8 เงิน 4 1. เด็กชายปิยฉัตร  ไทยศรี
 
1. นายยุวรัตน์  นักทำนา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนาบุญ  ผลาศักดิ์
 
1. นายยุวรัตน์  นักทำนา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกานต์รวี  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐรดา  บัวฤิทธิ์
3. เด็กชายธนกฤติ  วิชาชาติ
4. เด็กชายปฏิภาณ  โทนะบุตร
5. เด็กชายศิรชัช  อุยสุย
 
1. นายยุวรัตน์  นักทำนา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นายเอกบดินทร์  จันทร์เขียว
 
1. นายพัทธนันท์  เขียวยันต์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  คันธมาลา
 
1. นายพัทธนันท์  เขียวยันต์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ภูทองหล่อ
 
1. นายพัทธนันท์  เขียวยันต์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคิตาวรรณ  พงศ์ประยูร
 
1. นายยุวรัตน์  นักทำนา
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนกานต์  เส้งสุย
2. เด็กหญิงชมพูนุช  จันทขันธ์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  คงวิชา
4. เด็กหญิงพิชญา  ติภิ
5. เด็กหญิงฟาติมา  ช่วยปลอด
6. เด็กหญิงยุวดี  กำลังดี
 
1. นายยุวรัตน์  นักทำนา
2. นางสาวรัชนิดา  ต้วมสี
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60.67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปณิชา  รัติภูวนัย
 
1. Mr.Umidjon  Akhmadjonov
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 78.67 เงิน 7 1. นางสาวปลายฟ้า  ม่วงพันธุ์
 
1. นายวุฒินันท์  โชคอำนวย
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมนต์ธิรา  นัยขจร
 
1. Mrs.Ma.Elena Theresa  Mondonedo
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวอภิตาวัน  สุขถาวร
 
1. นางสาวนวลักษณ์  สายสุทธิรักษ์
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  เตชะเชี่ยวณรงค์
 
1. Mr.Bahtiyor  Karimov
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเพชรปลอด  เทียนทอง
 
1. นางทิพากร  สุขชูศรี
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนกร  นิลพฤกษ์
2. เด็กหญิงฟ้างาม  ปิ่นมณเฑียรทอง
3. เด็กชายรชต  ฉินสวัสดิ์พันธ์ุ
4. เด็กหญิงอธิชา  ช้างศรี
5. เด็กชายเศรฐกาล  ลารังสิต
 
1. MissShiaren  Macaya
2. นายวุฒินันท์  โชคอำนวย
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 78.4 เงิน 7 1. นายกิตติศักดิ์  จริตพันธ์ุ
2. นายพีรสิทธิ์  นิลพฤกษ์
3. นางสาวลินลญา  บางวิเศษ
4. นางสาวสิรีธร  เอี้ยวสุวรรณ
5. นางสาวเพ็ญพิชชา  วิจิตราพรรณ
 
1. นายวุฒินันท์  โชคอำนวย
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกฤตาภรณ์  สีเขต
2. เด็กชายบรรพต  ยี่ปา
 
1. นายอรรคภณ  วชิรวัชร์
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอนุชธิดา  นาคตระกูล
2. นางสาวอาทิตยา  ประเสริฐรอด
 
1. นายอรรคภณ  วชิรวัชร์
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 4 1. นางสาวธมลวรรณ  โพธิ์สัย
2. นางสาวเมทิกา  รติภูวนัติ
 
1. นายอรรคภณ  วชิรวัชร์
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  เฮงมุ้ย
2. เด็กหญิงสรัลชนา  เมืองชัย
3. เด็กหญิงอภิรตา  เจ้าทรัพย์
 
1. นางสาวรัชฎา  พุทธพาท
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. เด็กชายทยากร  บุญมี
2. เด็กชายสุรเกียรติ์  นิ่มอนุสรสศรณ์กุล
 
1. นายเฉลิมพล  เสียงอ่ำ
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวพีรฎา  หุ่นลำภู
2. นางสาวภูษินาจน์  จุลโสด
 
1. นายเฉลิมพล  เสียงอ่ำ
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นายนิติภูมิ  เชื้อเล็ก
2. นายภูดินันท์  ศรีหานาม
 
1. นายเฉลิมพล   เสียงอ่ำ