สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงมุทิตา  จันกุนา
 
1. นางสาวสังวาลย์  สุพรรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 11 1. นางสาวศรวณีย์  กองประดิษฐ
 
1. นางสาวสังวาลย์  สุพรรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 39.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงทิพย์กมณ  โปแก้ว
 
1. นายอนันต์สมิทธิ์  เขจรนารถ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 11 1. นางสาวสุนิสา  วิชัยรัมย์
 
1. นายอนันต์สมิทธิ์  เขจรนารถ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกัญญาวีร์  รอดประเสริฐ
 
1. นางสาวสังวาลย์  สุพรรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธณพรหม  เหลืองรัตนชัย
 
1. นางสาวสังวาลย์  สุพรรณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวฐิติพร  ฉ่ำเพียร
 
1. นางสาวสังวาลย์  สุพรรณ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาววรดา  ครามพินิจ
2. นางสาวอมรรัตน์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายอนันต์สมิทธิ์  เขจรนารถ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชวิน  จูฑังคะ
 
1. นายกษิดิศ  ปิ่นแก้วเกียรติ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 7 1. นายปภังกร  แสงสว่าง
 
1. นายกษิดิศ  ปิ่นแก้วเกียรติ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ธรรมเมตตา
 
1. นายอติวัชญ์  เสมอใจ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 8 1. นายพิพัฒน์  ศรีมงคล
 
1. นายอติวัชญ์  เสมอใจ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 7 1. นายณพวิทย์  ช่วยณรงค์
2. นางสาวธันย์ชนก  ทองดี
3. นางสาวพิมพ์พิลัย  สุหร่ายเพ็ชร
4. นายสหรัถ  บุญยานันต์
5. นายเอกภูมิ  กลิ่นเจริญ
 
1. นายประเสริฐ  เจริญสุข
2. นายโชคไพศาล  อับดุลเลาะห์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  เตชะเชี่ยวณรงค์
 
1. Mr.Bahtiyor  Karimov
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอนุชธิดา  นาคตระกูล
2. นางสาวอาทิตยา  ประเสริฐรอด
 
1. นายอรรคภณ  วชิรวัชร์