สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.72 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกมลธร  นักพรานบุญ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศิริกันรัตน์
3. เด็กหญิงนฤมล  สรรพโภชน์
 
1. นางสาวมริษา  สร้อยสูงเนิน
2. นางสาวศิรินภา  พาที
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นายธนวันต์  บำรุงไทยวรกุล
2. นางสาวธนาธร  เหล่าสุนทรศิริ
3. นายวีรชีวิน  วงษ์วนิชกิจ
 
1. นางจีรพรรณ์  หน่อแก้ว
2. นายพัทธนันท์  เขียวยันต์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวนุชวรา  เลาชยานนท์
2. นางสาวปิยะพร  แสงพรหมชารี
3. นางสาวศิรดา  ยศสมบัติ
 
1. นายพัทธนันท์  เขียวยันต์
2. นางสาวศิรินภา  พาที
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทะมนตรี
2. เด็กหญิงณิชาพร  บูรณะกิจ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เฟื่องฟุ้ง
2. นางสาวมริษา  สร้อยสูงเนิน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนพนธ์  สารยศ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  นันเชียงเครือ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เฟื่องฟุ้ง
2. นางสาวศิรินภา  พาที
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิรสิทธิ์  สัมมาสิทธิ์
 
1. นายยุวรัตน์  นักทำนา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิรวิชญ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายยุวรัตน์  นักทำนา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60.67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปณิชา  รัติภูวนัย
 
1. Mr.Umidjon  Akhmadjonov
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวอภิตาวัน  สุขถาวร
 
1. นางสาวนวลักษณ์  สายสุทธิรักษ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 4 1. นางสาวธมลวรรณ  โพธิ์สัย
2. นางสาวเมทิกา  รติภูวนัติ
 
1. นายอรรคภณ  วชิรวัชร์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวพีรฎา  หุ่นลำภู
2. นางสาวภูษินาจน์  จุลโสด
 
1. นายเฉลิมพล  เสียงอ่ำ