สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายจีรศักดิ์  อนันต์ทสมิทธิ์
2. นายธนธรณ์  เพ็งตะคุ
 
1. นางสาวนฤทัย  ลา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวสุประวีณ์  สุขประสงค์ผล
 
1. นางสาวนฤทัย  ลา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. นายปัณณาวัฒน์  กาฬสิทธิ์
 
1. นางสาวพัชรา  กาจุลศรี