สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงเมธิกานต์  เกษแก้ว
 
1. นายอนันต์สมิทธิ์  เขจรนารถ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73.89 เงิน 13 1. นางสาวศุกร์ศิริ  ปู่ดี
 
1. นายอนันต์สมิทธิ์  เขจรนารถ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงวันวิสา  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงโยษิตา  สวนเมือง
 
1. นายอนันต์สมิทธิ์  เขจรนารถ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายจีรศักดิ์  อนันต์ทสมิทธิ์
2. นายธนธรณ์  เพ็งตะคุ
 
1. นางสาวนฤทัย  ลา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวสุประวีณ์  สุขประสงค์ผล
 
1. นางสาวนฤทัย  ลา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. นายปัณณาวัฒน์  กาฬสิทธิ์
 
1. นางสาวพัชรา  กาจุลศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีรนันท์  เหมไธสง
2. นางสาวชัชญา  จิตรพิมาย
3. นางสาวณภัสศิริ  ดำรักษ์
4. นางสาวณัฐกานต์  พลทอง
5. นายสหัสวรรษ  สีดาพล
 
1. นายมาลิก  นิ่มอนงค์
2. นายประเสริฐ  เจริญสุข
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. นางสาวกัญญาวีร์  จันโทสถ
2. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  วงษ์เรียนรอด
 
1. นางสุกัญญา  แรงกล้า
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงรัตนาพร  พลเสนา
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ม่วง
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวจักษณา  จำปา
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวรวินันท์  นิลอ่อน
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐนนท์  นิลอ่อน
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวนภัสสร  บุญเรือง
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  สังด่านจาก
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวปรายฟ้า  ปาลวัฒน์
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 71.8 เงิน 4 1. เด็กชายปิยฉัตร  ไทยศรี
 
1. นายยุวรัตน์  นักทำนา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกานต์รวี  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐรดา  บัวฤิทธิ์
3. เด็กชายธนกฤติ  วิชาชาติ
4. เด็กชายปฏิภาณ  โทนะบุตร
5. เด็กชายศิรชัช  อุยสุย
 
1. นายยุวรัตน์  นักทำนา
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 78.67 เงิน 7 1. นางสาวปลายฟ้า  ม่วงพันธุ์
 
1. นายวุฒินันท์  โชคอำนวย
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 78.4 เงิน 7 1. นายกิตติศักดิ์  จริตพันธ์ุ
2. นายพีรสิทธิ์  นิลพฤกษ์
3. นางสาวลินลญา  บางวิเศษ
4. นางสาวสิรีธร  เอี้ยวสุวรรณ
5. นางสาวเพ็ญพิชชา  วิจิตราพรรณ
 
1. นายวุฒินันท์  โชคอำนวย
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  เฮงมุ้ย
2. เด็กหญิงสรัลชนา  เมืองชัย
3. เด็กหญิงอภิรตา  เจ้าทรัพย์
 
1. นางสาวรัชฎา  พุทธพาท
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. เด็กชายทยากร  บุญมี
2. เด็กชายสุรเกียรติ์  นิ่มอนุสรสศรณ์กุล
 
1. นายเฉลิมพล  เสียงอ่ำ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นายนิติภูมิ  เชื้อเล็ก
2. นายภูดินันท์  ศรีหานาม
 
1. นายเฉลิมพล   เสียงอ่ำ