สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  พุทธศรี
2. เด็กชายธนภัทท์  ไชยบุญเรือง
3. เด็กหญิงธัญชนก  ธัญชาติ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  กัญญาคำ
5. เด็กชายรัฐฤกษ์  มากกล่ำ
 
1. นายโชคไพศาล  อับดุลเลาะห์
2. นายณัฐวุฒิ  บุญนาค
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.31 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เรืองกลัด
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญนาค
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.31 ทอง 6 1. นางสาวรัตนตรัยพร  ช่วงอรุณ
 
1. นางสาวนฤมล  การชัยศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.16 ทอง 11 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชัยสิริสัมพันธ์
2. เด็กชายปริวัตร  อนุศรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุุญนาค
2. นางสาวนฤมล  การชัยศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.34 ทอง 5 1. นางสาวนิศารัตน์  ศรีกุญชร
2. นายอดิศักดิ์  โสมิ
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญนาค
2. นางสาวนฤมล  การชัยศรี