สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายณัฐวัฒน์  เจติยานันท์
2. นางสาวณิชกานต์  สอนเนย
3. นางสาวปพิชญา  เสนาบุญ
 
1. นายฉัตร  เจนชัย
2. นางจีรพรรณ์  หน่อแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงกันติชา  ชื่นหะทัย
2. เด็กหญิงนภัสสร  รุจิโฉม
3. เด็กหญิงวรัญญา  จีนผิว
 
1. นางสาวมริษา  สร้อยสูงเนิน
2. นายฉัตร  เจนชัย