สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงพันธิราภรณ์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวสังวาลย์  สุพรรณ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาวภัทรวดี  จานศิลา
 
1. นางสาวพัชรา  กาจุลศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายณัฐวัฒน์  เจติยานันท์
2. นางสาวณิชกานต์  สอนเนย
3. นางสาวปพิชญา  เสนาบุญ
 
1. นายฉัตร  เจนชัย
2. นางจีรพรรณ์  หน่อแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงกันติชา  ชื่นหะทัย
2. เด็กหญิงนภัสสร  รุจิโฉม
3. เด็กหญิงวรัญญา  จีนผิว
 
1. นางสาวมริษา  สร้อยสูงเนิน
2. นายฉัตร  เจนชัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  พุทธศรี
2. เด็กชายธนภัทท์  ไชยบุญเรือง
3. เด็กหญิงธัญชนก  ธัญชาติ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  กัญญาคำ
5. เด็กชายรัฐฤกษ์  มากกล่ำ
 
1. นายโชคไพศาล  อับดุลเลาะห์
2. นายณัฐวุฒิ  บุญนาค
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.31 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เรืองกลัด
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญนาค
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.31 ทอง 6 1. นางสาวรัตนตรัยพร  ช่วงอรุณ
 
1. นางสาวนฤมล  การชัยศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.16 ทอง 11 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชัยสิริสัมพันธ์
2. เด็กชายปริวัตร  อนุศรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุุญนาค
2. นางสาวนฤมล  การชัยศรี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.34 ทอง 5 1. นางสาวนิศารัตน์  ศรีกุญชร
2. นายอดิศักดิ์  โสมิ
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญนาค
2. นางสาวนฤมล  การชัยศรี
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณคณิชชา  สุขเจริญ
2. นายภัทรยศ  รัมมะพล
 
1. นางสุกัญญา  แรงกล้า
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธวัชชัย  อินทโชติ
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงนวรัตน์  เผือกฟัก
2. เด็กหญิงมลฑิรา  จิตต์ภักดี
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกษิดิช  ผดุงศิลป์
2. เด็กชายชชานนท์  งามวงศ์
3. เด็กหญิงไอลดา  กุลสุนันท์
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายณรงค์ชัย  พิกุลทอง
2. นายณัฐดนัย  อินทร์ฉ่ำ
3. นายสหัสวรรษ  ดีสุภาพ
 
1. นายวิทรูย์  ใจใส
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนาบุญ  ผลาศักดิ์
 
1. นายยุวรัตน์  นักทำนา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นายเอกบดินทร์  จันทร์เขียว
 
1. นายพัทธนันท์  เขียวยันต์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  คันธมาลา
 
1. นายพัทธนันท์  เขียวยันต์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ภูทองหล่อ
 
1. นายพัทธนันท์  เขียวยันต์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคิตาวรรณ  พงศ์ประยูร
 
1. นายยุวรัตน์  นักทำนา
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนกานต์  เส้งสุย
2. เด็กหญิงชมพูนุช  จันทขันธ์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  คงวิชา
4. เด็กหญิงพิชญา  ติภิ
5. เด็กหญิงฟาติมา  ช่วยปลอด
6. เด็กหญิงยุวดี  กำลังดี
 
1. นายยุวรัตน์  นักทำนา
2. นางสาวรัชนิดา  ต้วมสี
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเพชรปลอด  เทียนทอง
 
1. นางทิพากร  สุขชูศรี