สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ปลีหจินดา
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ชรศักดา
3. เด็กชายทันกาล  อุดมกิจ
4. เด็กชายธนชานนท์  เวชสันดรพงษ์
5. เด็กหญิงธารินันท์  รชตะนาวิน
6. เด็กชายนัทธพงศ์  วิรัชโชติเสถียร
7. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ตรีศักดิ์
8. เด็กชายมันตา  สืบวงศ์
 
1. นายอนันท์  วงษ์แสง
2. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
3. นางสาวศศิมา  แสงสว่าง
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณธีพัฒน์  นพเจริญพงศ์
2. นางสาวบุรฉัตร  สัมมากิจ
3. นายปวริศร  ฉันท์ทอง
4. นางสาวพชรพร  รัตน์พรพงศ์
5. นายภคพล  งามศิลป์
6. นายศักย์ศรณ์  จันทร์เพ็ญ
7. นางสาวศิรภัสสร  ใยสุ่น
8. นางสาวศิริวิมล  บุดดาห์
 
1. นายอนันท์  วงษ์แสง
2. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
3. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  ภูผา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ่อนฤทธิ์
3. เด็กหญิงธัญชนก  จริตไทย
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศิริสิทธิ
5. เด็กหญิงวรรณษา  กรองกรุด
6. เด็กหญิงอัญชลีพร  นิธิเมธดำรงค์พล
 
1. นายอนันท์  วงษ์แสง
2. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
3. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
4. นางสาวศศิมา  แสงสว่าง
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  ภูผา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ่อนฤทธิ์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ชรศักดา
4. เด็กหญิงธัญชนก  จริตไทย
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศิริสิทธิ
6. เด็กหญิงพิมพ์พกานต์  ตรีศักดิ์
7. เด็กหญิงวรรณษา  กรองกรุด
8. เด็กหญิงอัญชลีพร  นิธิเมธดำรงค์พล
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภูเจริญ
2. นายอนันท์  วงษ์แสง
3. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
4. นางสาวศศิมา  แสงสว่าง
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  ฉัตรเมือง
2. นายชานนวิทย์  คามิค
3. นายณัฐนันท์  ไชยมาตย์
4. นางสาวธิดาขวัญ  บำเพ็ญทาน
5. นางสาวนงนพัส  ไขแสง
6. นางสาวนภัสวรรณ  ขุนบำรุง
7. นางสาวนิรัชพร  ศรีสุข
8. นางสาวบุณยนุช   ดวงดี
9. นางสาวพชรพร  รัตน์พรพงศ์
10. นางสาวพรปวีณ์  มะสีพันธุ์
11. นางสาวพิณชญา  ทองเหลือ
12. นายวรชยุต  ผิวนวล
13. นางสาวศิรภัสสร  ใยสุ่น
14. นางสาวอรจิรา  ชัยบุญมา
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภูเจริญ
2. นายอนันท์  วงษ์แสง
3. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
4. นางสาวศศิมา  แสงสว่าง
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันต์ธร  แต้พานิช
2. เด็กชายพชร  เหล่าเรืองนา
3. เด็กชายสันติ  ปิ่นเกตุ
4. เด็กชายอัฐิพัชร  อุ่นพิกุล
5. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โสภณวิมลรัตน์
 
1. นายอนันท์  วงษ์แสง
2. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ