สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธารินท์  กลิ่นขจร
2. เด็กหญิงณัชชา  มีชัยอุดมเดช
3. เด็กหญิงณัฐพร  รักสุวรรณนิมิต
4. เด็กหญิงธชา  วุฒิวสุธร
5. เด็กชายนลพรรณ  เกษรบัว
6. เด็กหญิงพิชญาภา  ทองประเทศ
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  รอดทิม
8. เด็กหญิงสุชาดา  มุสิกศรี
9. เด็กหญิงหทัยกานค์  ชื่นทรัพย์กุลเดชา
10. เด็กหญิงเตชินี  ขวัญช่วย
 
1. นายสมพอ  ภู่โกสีย์
2. นายสิทธิชัย  ดุลแสง
3. นางปานใจ  ภัทรสุวรรณกิจ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฐพล  มีประเสิรฐ
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  ค่านคร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธานี  ชุนวงษ์
2. นางสาวพรทิพย์  แก้วรัตนะสกุล
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นางสาวณัฐชยา  รุจิเรข
2. นายพยากรณ์  แสงครบุรี
 
1. นายชวัลวิทย์  สอนมานะ
2. นางสาวพรชีวัน  ทัฬหิกรณ์