สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฏฐนิชา  วงศ์รักษา
2. เด็กหญิงณัฐรดา  อุปพงศ์
3. เด็กหญิงธนิกานต์   จิตรเวโรจน์
4. เด็กหญิงปฐิมาพร   จิรัฐชานนท์
5. นางสาวศศิธร  ภูสุวรรณ์
 
1. นายชนินทร์  แก้วเจริญ
2. นางสาววิภา  วิชัยพรหม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาตาวี  ปฐพีอาภา
2. นางสาวนนท์ธิชา  เคียงแก้ว
3. นางสาวบุญญาดา  บุญจวง
4. นางสาวมิ่งกมล  ศิริถิ่นพยัคฆ์
5. นางสาวอทัยวรรณ  ตวงทอง
 
1. นางลักขณา  นิยม
2. นางสาวพลอยไพลิน  ก้อนใส
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงชาร์คโซดาฮอน  อ๊อคยูโรว่า
2. เด็กหญิงสวรรณเนตร  แซ่ลู่
3. เด็กหญิงอุนนดา  ผลถาวร
4. เด็กหญิงเก็จกัญญาภรณ์  รินทอง
5. เด็กหญิงเปมิกา  มุตตามระ
 
1. นายอิทธิพันธ์  นาโควงค์
2. นางสาวอรอุมา  รุ่งเรืองวณิชกุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สังข์ยิ้ม
2. นายธามรุจ  จุฑารัตน์
3. นายนฤนันทน์  ธรรมขัน
4. นางสาววรินทร์ธร  ธนินทร์ไชยพร
5. นางสาวศิริจรรยา  สีเสนา
 
1. นายภิญโญ  ขียา
2. นายปฏิภาณ  สุตระ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกรักษ์  เจริญจันทร์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทรประเสริฐ
3. นางสาวธัญญ์ฐิตา  เจริญงามกวีวงษ์
4. เด็กหญิงสรณ์ปวีณ์  ภาคบุญมี
5. เด็กหญิงอรวรภา  หอมหวล
 
1. นางสาวนิทธะยา  ชะอุ่มเกษ
2. นายปรัชญา  งาสิทธิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.98 ทอง 4 1. เด็กชายกีรติ   เศรษฐสุข
 
1. นางสาวฐาปนี  ชำนาญกุล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรดนย์  พงษ์ดนตรี
 
1. นางสาวนารีรัตน์  จันต๊ะใจ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภควัต  ธำรงค์อนันต์สกุล
2. นางสาวอริสา  กฤตฤกษ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ปัญญาสืบ
2. นางสาวสุรภา  เพิ่มพูล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญชนก  ครุฑสินธุ์
2. นายญานกร  สอนประสม
 
1. นางสาวนิตยา  ไชยพรหม
2. นางสุพัตรา  เยาวนิช
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.998 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทูคำมี
2. เด็กหญิงขวัญชณก  วรวรรณ
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เลี้ยงพันธุ์สกุล
4. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  พิสุทธ์ธนาสาร
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ท้วมลี้
6. เด็กหญิงบุญญรัตน์  บุญค้ำ
7. เด็กหญิงพิชชานันท์  มะสีพันธุ์
8. เด็กหญิงสุพิชญา  คลายคลี่
9. เด็กหญิงหทยมน  พลชยขจร
10. เด็กหญิงโศภิฐตา  ฆารสมบูรณ์
 
1. นางบุบผา  อุรบุญนวลชาติ
2. นางสาววิชุดา  จินดา
3. นางศิตา  เมธากุลนันท์