สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.17 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เอกอำนวย
2. เด็กชายปยุต  ทรัพยอาจิณ
3. เด็กหญิงสิริกานต์  สงวนทรัพย์
 
1. นางสาวศิราณี  โชติงาม
2. นางสาวไปรยา  บุญโพธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.875 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยชนะ  พันตัน
2. นายธนวินท์  ดวงจันทร์
3. นายภาณุพงศ์  หอมไกร
 
1. นางศตพร  ชาญชัยสิทธิ์
2. นางสาวศิวนาฎ  ฉวีจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรรวษา  พิมพ์หมื่น
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แพงศรี
3. เด็กชายภควัต  จิตรไกรสร
 
1. นางปารณีย์  ศุภศรี
2. นางสาวกินรี  มุ่งมาตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวชลิตา  วิบูลโกศล
2. นางสาวนันท์นภัส  หรูมงคลเจิรญ
3. นางสาววาสินี   เฟื่องสุวรรณ
 
1. นางยรรยง  เชตุใจ
2. นางสาวสราวีย์  รัตนจงเกียรติ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธัช  แซ่งุ่ย
2. เด็กชายธนาธิป  กาวไธสง
3. เด็กชายธัญเทพ  รินทระ
 
1. นางนุชนาถ  ไมตรีแพน
2. นางสาวใยจิตร์  สาระนิตย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวณิชาภัทร  พร้อมวงค์
2. นางสาวริคะ  ฮาบุ
3. นายวันฉัตร  พงษ์พันธ์
 
1. นางชื่นจิต  แสนสุด
2. นางสาวสุกัญญา  ธีรศาสตร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  อุดมพัฒน์
2. เด็กชายพิพัฒน์ชน  เนยโอชา
3. เด็กหญิงสุรดา  กมลสินธุ์
 
1. นางสาวสาวิณี  ปิ่นคล้าย
2. นายณฐกร  สุทธิวรรณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวนันท์นิชา  พุฒิเนาวพัฒน์
2. นางสาววิชญาดา   อ้นไชยะ
3. นางสาวแพรวา  ปิ่นทอง
 
1. นางเสาวภา  ทองต้นรัตนากร
2. นายนภัทร  โสภณภัทรากุล
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันดิศช์  หงษ์ชู
2. เด็กชายภูเบศร์  มาทวิมล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อุทธโยธา
2. นางสาวรัตนา  ทองคำธรรมชาติ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูมิ  ไกรสัย
2. นางสาวรุ่งทิวา  สะตะ
 
1. นายธงชัย  ควรคนึง
2. นางรุ่งทิวา  ค้ำคูณ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายธีรดนย์  จรรยาเอก
2. เด็กชายวชิรวิทย์  พลสูงเนิน
 
1. นายพงศธร  จิตรบรรเทา
2. นายอภิชาติ  กิจเจริญพิบูลย์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศักย์ศรณ์  ทองนิ่ม
2. เด็กชายสพลดนัย  วงษ์กวน
 
1. นางสาววรรษมล  เสนาะคำ
2. นางสาวจุไรรักษ์  บุทธิจักร์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพรรดิ  ทองฉิม
2. นายชนแดน  อินทรศรี
3. นายธนพ  อัมพะวัต
 
1. นายฤทธิรงค์  สวากัลป์
2. นางภคพร  จิตตรีขันธ์