สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรประดับ  บุญรอด
 
1. นางสาวรมิตา  ยุพจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเขมกร  กุลเกล้า
 
1. นางเรณู  กรแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริณัฐ  พลอาสา
2. เด็กชายวรเชษฐ์  กิตติศัพท์กันทร
3. เด็กชายหาญชัย  นนท์ประสาท
 
1. นางสาวสุกัญญา  สาลีผล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวพรรณ  กองพิมพ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  ประชุมทอง
2. นางสาวธจรรยวรรณ  สหัสพรชัยกุล
3. นางสาวนัชชา  สาลีศูนย์
 
1. นายวิทย์ทิชัย  พวงคำ
2. นางสาวสิริกุล  มูลเมือง
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  อ้นโต
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  รู้ยืนยง
3. เด็กชายพีรณัฐ  เต่าทอง
 
1. นางสาววัลยา  อุดมรัตน์
2. นางสาววนัสนันท์  อโนวัลย์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาววัชรินทร์  วุฒิเขตต์
2. นางสาวสรัณญา  มีทอง
3. นางสาวเพชรรดา  มั่นเจริญ
 
1. นางสาวนิรมล  เหล่าสัมฤทธิ์
2. นายสิทธิกร  รัตนวารินทร์ชัย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนินาถ  สมาธิ
2. เด็กหญิงพริมา  แสงสิรคุปต์
 
1. นางสาวพรทิพย์  จับจิตต์
2. นางสาวผานิตย์  ตีรเศรษฐ์ศักดิ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชิดชนก  สมาธิ
2. นายธนภัทร  เชื้อโตหลวง
 
1. นางสาวพรทิพย์  จับจิตต์
2. นายอำนาจ  เปรมบางเขน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร  ประชาชนะชัย
 
1. นายสุรกฤต  กุหลาบเพ็ชรทอง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิณัฐ  มุธะสุวงศ์
 
1. นายสุรกฤต  กุหลาบเพ็ชรทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนากานต์  ยิ้มน้อย
2. เด็กหญิงญากิติภัฎษ์  จิตสถิน
 
1. นางสาวสุธิสา  ทับทองคำ
2. นายนัฐถพันธ์  ยิ้มโต
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นายสายฟ้า  เศวตรพัชร์
 
1. นางสาวสุธิสา  ทับทองคำ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงปารณีย์  รุ่งศักดิ์เจริญชัย
 
1. นางสาวประภัสสร  เงินยวง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นายกฤตภาส  สาวนะชัย
 
1. นางสาววิลาวัณย์  รักงาม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรวินวิชญ์  จงศรีสมบัติ
 
1. นางสาวกนกพันธ์  อรุณรัศมี