สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรมณ  วิมลขจรกิตติ
2. เด็กหญิงศศิธร  ช้างทองคำ
3. เด็กหญิงศิรประภา  พฤษหอม
 
1. นางณภัทรพรรณ์  ภูมิเรศทศสุนทร
2. นางสาวไชยยา  บัวเผื่อนหอม
 
2 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวณัฎฐา   หัตถพันธ์ไพบูลย์
2. นางสาวนวพร  เดชสุวรรณ
3. นางสาวเพ็ญพรรณ  สว่างวงษ์
 
1. นางสาวกิ่งเดือน  เรียนรู้
2. นางสาวพันธ์ทิพย์  ขุนดี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  ไทยถาวร
2. เด็กหญิงนภสร  ประเสริฐผล
3. เด็กหญิงวริศรา  ภานุวัฒนะรัศมิ์
 
1. นางพรทิพย์  จิตต์ธรรม
2. นางวรรณา  กันตะโสพัตร์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑารัตน์  พงศ์ปัญจศิล
2. นางสาวธันช์ชนก  แมนผดุง
3. นางสาวนิรชา  เขียวภักดี
 
1. นางพรทิพย์  จิตต์ธรรม
2. นางวรรณา  กันตะโสพัตร์
 
5 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ตึกสุอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เนตรสุพรรณ์
3. เด็กหญิงบุศราพร  มิทธิศร
 
1. นางบุณย์เรือง  เกตุอุไรพัชร
2. นางณภัทรพรรณ์  ภูมิเรศทศสุนทร
 
6 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวฐิตารีย์  พูนผล
2. นางสาวทัดตะวัน  ทัศน์กระแสร์
3. นางสาวพัชชา  รอดชีวัน
 
1. นางสาวกิ่งเดือน  เรียนรู้
2. นางสาวพันธ์ทิพย์  ขุนดี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนโชติ  คามีศักดิ์
2. เด็กหญิงปิติพร  ช่อลำไย
3. เด็กหญิงพิชญดา   ดุพงษ์
 
1. นางสาวรติพร  ช่อลำไย
2. นางวรรณี  นาคหาญ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทัดนภา   ทัศน์กระแสร์
2. นางสาวปิยวรรณ  คำตั้งหน้า
3. นางสาวแพรไหม  ใบพลูทอง
 
1. นางสาวรติพร  ช่อลำไย
2. นางวรรณี  นาคหาญ