สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักริน  พงษ์สว่าง
2. เด็กชายชนาธิป  ไร้พวง
3. เด็กชายธนาธร  บุญพาจิณ
 
1. นายมนัส  จันทรัพย์
2. นายวุฒิศักดิ์  ชมดง
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกายกาญจน์  จันทร์วงศ์ไพศาล
2. นางสาวจิรนันท์  อ่อนโนนเขวา
3. นายสิรภพ  พยัคฆรักษ์
 
1. นายพงษ์นรินทร์  เม่าทับ
2. นายการันต์  จันทา
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ภาคีชีพ
2. เด็กหญิงญาณิน   เคารพาพงศ์
3. เด็กหญิงอิสรีย์   วุฒิไกรศรีอาคม
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นายปิยชาติ  จันทรานนท์
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภวิศ   พงษ์สว่าง
2. นางสาวรสริน   นิยมสันติสุข
3. นายแสงฉัตร  กิจบุญเลิศ
 
1. นายปิยชาติ  จันทรานนท์
2. นายณัฐพล   บัวอุไร
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปุณญพัฒน์   กิจพ่อค้า
2. เด็กชายภูธนะ  พรมสอน
3. เด็กชายเจตณัฐ   มีสุวรรณ
 
1. นายปิยชาติ  จันทรานนท์
2. นายณัฐพล  บัวอุไร
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิตต์พิศุทธิ์  ธนะจินดา
2. นางสาวรดา  วิมลขจรกิตติ
3. นายวัณณุวรรธน์  สุธารทิพย์
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคเณศ   ตันติวัฒนารมย์
2. เด็กชายธนสร   โชติเวชการ
3. เด็กชายฝนหลวง   อินอ่อน
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นายปิยชาติ  จันทรานนท์
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรมัติ   แสงอุทัย
2. นายภรัณยู  อยู่นัด
3. นายอนันดา   ธันยวิโรจน์
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นายปิยชาติ  จันทรานนท์