สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตากานต์  ยวงนุ่น
2. เด็กหญิงสุปรียาพร  แป้นคุ้มญาติ
 
1. นางสาวพินทิพา  เทศวิศาล
2. นางสาวสุธาสินี  บุญสุข
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิธร  พุ่มพวง
2. เด็กชายสุรศิลป์  หินแสงไสย์
 
1. นางสาวจีราพัชร์  แสงเทียน
2. นายพีระพงษ์  ปรีดาชม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   ฟุ้งมงคลเสถียร
2. เด็กหญิงณัฏฐากร   นุชนานนท์
 
1. นายพีระพงษ์  ปรีดาชม
2. นางสาวอรวิลาสินี  โพธิ์ศรีขาม
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายพงศา   ฉายศิริ
2. นายโชติวิทย์   เสือยันต์
 
1. นายพีระพงษ์  ปรีดาชม
2. นางสาวอรวิลาสินี  โพธิ์ศรีขาม
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรชต   ศรีสุข
2. เด็กชายรัชภูมิ   นกน้อย
 
1. นายพีระพงษ์  ปรีดาชม
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิริยะ  โอภาสยานนท์
2. นายเศรษฐพงศ์  พันธ์ชัย
 
1. นายพีระพงษ์  ปรีดาชม
2. นายอภิเดช  กุลบุตร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนภัทร  วัชรภูษิต
2. นางสาววรรณพร  สะสมทรัพย์
 
1. นายอภิเดช  กุลบุตร
2. นางสาวจีราพัชร์  แสงเทียน
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธัชนนท์   ชินบุตร
2. เด็กชายอภิชา  ฉัตรใจดี
 
1. นางสาวจิรภิญญา  วงษ์ตรีศรี
2. นางสาวอรวิลาสินี  โพธิ์ศรีขาม
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนาธิป  ฉายแก้ว
2. เด็กหญิงอัญธิดา  เจริญฉิม
 
1. นางสาวจิรภิญญา  วงษ์ตรีศรี
2. นางสาวมัณฑกา  โนนทะเสน
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวัฒน์  โอภางค์กูร
2. นายนรภัทร  ม่วงมูลตรี
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นางสาวจิรภิญญา  วงษ์ตรีศรี
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพัตฒ์  พิกุลแย้ม
2. นายแสนยากร  เสียงเสนาะ
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  วงษ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  กาญจนาภิวงศ์
3. เด็กหญิงสริมน  หนูไชยา
 
1. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
2. นางสาวนันทนา  มลาตรี
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนลัทพร  คุณาลัย
2. นางสาวสิริกร  ธีระประภา
3. นายเตชัส  ศรีสำราญ
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นายศักดา  ทวิลา
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุญยรัตน์   มณีศิริ
2. นางสาวพิลาสิณี   เสียงเสนาะ
 
1. นายสุธีร์   นาทร
2. นางสาวพินทิพา  เทศวิศาล