สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจจุ่ม
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  สีลาสม
3. เด็กหญิงธนิษฐา  รักเผือก
4. เด็กหญิงมัชฌิมา  สนธิอ่วม
5. เด็กหญิงสุทธสินี  ตรงต่อกิจ
 
1. นายอภิรักษ์  ทองโชติ
2. นางสาวอาศุ  อุทารจิตต์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐนนท์  กะลัมพากร
2. นางสาวดลยา  หนุนภักดี
3. นางสาวนันท์นภัส  ดงทอง
4. นางสาวลลิตภัทร  สมใจ
5. นายสิทธิโชค  สงบจิตร์
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ชำนาญ
2. นางสาวณัฐภัชสร  รื่นกมล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงถาวรีย์  เดชคช
2. เด็กชายพัสกร  จุลกะเศียน
3. เด็กหญิงอรุชา  แก้วประเสริฐ
 
1. นางดุษณี  กลั่นเกษร
2. นางวรรณา  ปันส่วน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลิสรา  ชัชวาลภิญญา
2. นางสาวลักษมี  เจริญศรีเมือง
3. นางสาวศิรดา  แซ่อึง
 
1. นางสาวจินดาพร  พ่วงปิ่นเพชร์
2. นางสาวนพวรรณ  มัยลิขิตมงคล
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภัสร  หวง
2. เด็กชายปวรปรัชญ์  เปรมบุตร
3. เด็กหญิงวรุณกาญจน์  จรัญวรเศรษฐ์
 
1. นางสาวอภันตรี  กระต่ายทอง
2. นางสาวรจรินทร์  หอมหวล
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชัชชา  สุนาวงศ์
2. นางสาววริษฐา  บุณยาธิการโสภณ
3. นางสาวศุภิสรา  เกื้อแก้ว
 
1. นางสาวอภันตรี  กระต่ายทอง
2. นางสาวรจรินทร์  หอมหวล