สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชวิศา  สาโรจน์
 
1. นางสาวกัลยาณี  สีลารักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนพเก้า  จุไรรัตน์พร
 
1. นางธัญธารีย์  สินศักดิ์โค
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเอริ ทัตสดา  โคคูบุน
 
1. นางสาวจิรสุดา  ด้นประดิษฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสโรชา  แซ่ภู่
 
1. นายชนะชนม์  สวัสดิ์นุชาติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพกุลกาญจน์  จรัญวรเศรษฐ์
 
1. นายชัยยุทธ  อนุวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 72.5 เงิน 4 1. นายธนิศร  ฮง
 
1. นางสมบุญ  ซีบังเกิด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรพรรณ  รอดบำรุง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  วงษ์แดง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นางสาวใยรัก  ชุติอังกูร
 
1. นางสาวธิฐิกาญจน์  มุ่งเบียดกลาง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โบประทอง
 
1. นางจินตนา  โสมาศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรพร  ศรีกุลวงศ์
 
1. นางดาราวรรณ  วงษ์สง่า
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎิ์  เชาวนะเลิศ
2. เด็กหญิงอันนา  วัธนวิสูตร
 
1. นายวสุธร  บุตรจันทร์
2. นางธัญธารีย์  สินศักดิ์โค
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวลัญช์  ตีรสิตานนท์
2. นายธีรภัทร  ศรีนิธิภาสุรเมธิน
 
1. นายนพพล  เพิ่มพูน
2. นายวสุธร  บุตรจันทร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนลินภัสร์   พรสันเทียะ
2. เด็กหญิงบุญญิสา  เหาตะวานิช
 
1. นายนพพล  เพิ่มพูน
2. นางสาวสุภาภรณ์  วงษ์แดง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวรินรดา  สุภีคำ
 
1. นายนพพล  เพิ่มพูน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรประดับ  บุญรอด
 
1. นางสาวรมิตา  ยุพจันทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเขมกร  กุลเกล้า
 
1. นางเรณู  กรแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริณัฐ  พลอาสา
2. เด็กชายวรเชษฐ์  กิตติศัพท์กันทร
3. เด็กชายหาญชัย  นนท์ประสาท
 
1. นางสาวสุกัญญา  สาลีผล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวพรรณ  กองพิมพ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  ประชุมทอง
2. นางสาวธจรรยวรรณ  สหัสพรชัยกุล
3. นางสาวนัชชา  สาลีศูนย์
 
1. นายวิทย์ทิชัย  พวงคำ
2. นางสาวสิริกุล  มูลเมือง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  อ้นโต
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  รู้ยืนยง
3. เด็กชายพีรณัฐ  เต่าทอง
 
1. นางสาววัลยา  อุดมรัตน์
2. นางสาววนัสนันท์  อโนวัลย์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาววัชรินทร์  วุฒิเขตต์
2. นางสาวสรัณญา  มีทอง
3. นางสาวเพชรรดา  มั่นเจริญ
 
1. นางสาวนิรมล  เหล่าสัมฤทธิ์
2. นายสิทธิกร  รัตนวารินทร์ชัย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนินาถ  สมาธิ
2. เด็กหญิงพริมา  แสงสิรคุปต์
 
1. นางสาวพรทิพย์  จับจิตต์
2. นางสาวผานิตย์  ตีรเศรษฐ์ศักดิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชิดชนก  สมาธิ
2. นายธนภัทร  เชื้อโตหลวง
 
1. นางสาวพรทิพย์  จับจิตต์
2. นายอำนาจ  เปรมบางเขน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร  ประชาชนะชัย
 
1. นายสุรกฤต  กุหลาบเพ็ชรทอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิณัฐ  มุธะสุวงศ์
 
1. นายสุรกฤต  กุหลาบเพ็ชรทอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนากานต์  ยิ้มน้อย
2. เด็กหญิงญากิติภัฎษ์  จิตสถิน
 
1. นางสาวสุธิสา  ทับทองคำ
2. นายนัฐถพันธ์  ยิ้มโต
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นายสายฟ้า  เศวตรพัชร์
 
1. นางสาวสุธิสา  ทับทองคำ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงปารณีย์  รุ่งศักดิ์เจริญชัย
 
1. นางสาวประภัสสร  เงินยวง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นายกฤตภาส  สาวนะชัย
 
1. นางสาววิลาวัณย์  รักงาม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรวินวิชญ์  จงศรีสมบัติ
 
1. นางสาวกนกพันธ์  อรุณรัศมี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.17 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เอกอำนวย
2. เด็กชายปยุต  ทรัพยอาจิณ
3. เด็กหญิงสิริกานต์  สงวนทรัพย์
 
1. นางสาวศิราณี  โชติงาม
2. นางสาวไปรยา  บุญโพธิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.875 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยชนะ  พันตัน
2. นายธนวินท์  ดวงจันทร์
3. นายภาณุพงศ์  หอมไกร
 
1. นางศตพร  ชาญชัยสิทธิ์
2. นางสาวศิวนาฎ  ฉวีจันทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรรวษา  พิมพ์หมื่น
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แพงศรี
3. เด็กชายภควัต  จิตรไกรสร
 
1. นางปารณีย์  ศุภศรี
2. นางสาวกินรี  มุ่งมาตร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวชลิตา  วิบูลโกศล
2. นางสาวนันท์นภัส  หรูมงคลเจิรญ
3. นางสาววาสินี   เฟื่องสุวรรณ
 
1. นางยรรยง  เชตุใจ
2. นางสาวสราวีย์  รัตนจงเกียรติ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธัช  แซ่งุ่ย
2. เด็กชายธนาธิป  กาวไธสง
3. เด็กชายธัญเทพ  รินทระ
 
1. นางนุชนาถ  ไมตรีแพน
2. นางสาวใยจิตร์  สาระนิตย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวณิชาภัทร  พร้อมวงค์
2. นางสาวริคะ  ฮาบุ
3. นายวันฉัตร  พงษ์พันธ์
 
1. นางชื่นจิต  แสนสุด
2. นางสาวสุกัญญา  ธีรศาสตร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  อุดมพัฒน์
2. เด็กชายพิพัฒน์ชน  เนยโอชา
3. เด็กหญิงสุรดา  กมลสินธุ์
 
1. นางสาวสาวิณี  ปิ่นคล้าย
2. นายณฐกร  สุทธิวรรณ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวนันท์นิชา  พุฒิเนาวพัฒน์
2. นางสาววิชญาดา   อ้นไชยะ
3. นางสาวแพรวา  ปิ่นทอง
 
1. นางเสาวภา  ทองต้นรัตนากร
2. นายนภัทร  โสภณภัทรากุล
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันดิศช์  หงษ์ชู
2. เด็กชายภูเบศร์  มาทวิมล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อุทธโยธา
2. นางสาวรัตนา  ทองคำธรรมชาติ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูมิ  ไกรสัย
2. นางสาวรุ่งทิวา  สะตะ
 
1. นายธงชัย  ควรคนึง
2. นางรุ่งทิวา  ค้ำคูณ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายธีรดนย์  จรรยาเอก
2. เด็กชายวชิรวิทย์  พลสูงเนิน
 
1. นายพงศธร  จิตรบรรเทา
2. นายอภิชาติ  กิจเจริญพิบูลย์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศักย์ศรณ์  ทองนิ่ม
2. เด็กชายสพลดนัย  วงษ์กวน
 
1. นางสาววรรษมล  เสนาะคำ
2. นางสาวจุไรรักษ์  บุทธิจักร์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพรรดิ  ทองฉิม
2. นายชนแดน  อินทรศรี
3. นายธนพ  อัมพะวัต
 
1. นายฤทธิรงค์  สวากัลป์
2. นางภคพร  จิตตรีขันธ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฏฐนิชา  วงศ์รักษา
2. เด็กหญิงณัฐรดา  อุปพงศ์
3. เด็กหญิงธนิกานต์   จิตรเวโรจน์
4. เด็กหญิงปฐิมาพร   จิรัฐชานนท์
5. นางสาวศศิธร  ภูสุวรรณ์
 
1. นายชนินทร์  แก้วเจริญ
2. นางสาววิภา  วิชัยพรหม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาตาวี  ปฐพีอาภา
2. นางสาวนนท์ธิชา  เคียงแก้ว
3. นางสาวบุญญาดา  บุญจวง
4. นางสาวมิ่งกมล  ศิริถิ่นพยัคฆ์
5. นางสาวอทัยวรรณ  ตวงทอง
 
1. นางลักขณา  นิยม
2. นางสาวพลอยไพลิน  ก้อนใส
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงชาร์คโซดาฮอน  อ๊อคยูโรว่า
2. เด็กหญิงสวรรณเนตร  แซ่ลู่
3. เด็กหญิงอุนนดา  ผลถาวร
4. เด็กหญิงเก็จกัญญาภรณ์  รินทอง
5. เด็กหญิงเปมิกา  มุตตามระ
 
1. นายอิทธิพันธ์  นาโควงค์
2. นางสาวอรอุมา  รุ่งเรืองวณิชกุล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สังข์ยิ้ม
2. นายธามรุจ  จุฑารัตน์
3. นายนฤนันทน์  ธรรมขัน
4. นางสาววรินทร์ธร  ธนินทร์ไชยพร
5. นางสาวศิริจรรยา  สีเสนา
 
1. นายภิญโญ  ขียา
2. นายปฏิภาณ  สุตระ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกรักษ์  เจริญจันทร์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทรประเสริฐ
3. นางสาวธัญญ์ฐิตา  เจริญงามกวีวงษ์
4. เด็กหญิงสรณ์ปวีณ์  ภาคบุญมี
5. เด็กหญิงอรวรภา  หอมหวล
 
1. นางสาวนิทธะยา  ชะอุ่มเกษ
2. นายปรัชญา  งาสิทธิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.98 ทอง 4 1. เด็กชายกีรติ   เศรษฐสุข
 
1. นางสาวฐาปนี  ชำนาญกุล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรดนย์  พงษ์ดนตรี
 
1. นางสาวนารีรัตน์  จันต๊ะใจ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภควัต  ธำรงค์อนันต์สกุล
2. นางสาวอริสา  กฤตฤกษ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ปัญญาสืบ
2. นางสาวสุรภา  เพิ่มพูล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญชนก  ครุฑสินธุ์
2. นายญานกร  สอนประสม
 
1. นางสาวนิตยา  ไชยพรหม
2. นางสุพัตรา  เยาวนิช
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.998 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทูคำมี
2. เด็กหญิงขวัญชณก  วรวรรณ
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เลี้ยงพันธุ์สกุล
4. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  พิสุทธ์ธนาสาร
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ท้วมลี้
6. เด็กหญิงบุญญรัตน์  บุญค้ำ
7. เด็กหญิงพิชชานันท์  มะสีพันธุ์
8. เด็กหญิงสุพิชญา  คลายคลี่
9. เด็กหญิงหทยมน  พลชยขจร
10. เด็กหญิงโศภิฐตา  ฆารสมบูรณ์
 
1. นางบุบผา  อุรบุญนวลชาติ
2. นางสาววิชุดา  จินดา
3. นางศิตา  เมธากุลนันท์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธารินท์  กลิ่นขจร
2. เด็กหญิงณัชชา  มีชัยอุดมเดช
3. เด็กหญิงณัฐพร  รักสุวรรณนิมิต
4. เด็กหญิงธชา  วุฒิวสุธร
5. เด็กชายนลพรรณ  เกษรบัว
6. เด็กหญิงพิชญาภา  ทองประเทศ
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  รอดทิม
8. เด็กหญิงสุชาดา  มุสิกศรี
9. เด็กหญิงหทัยกานค์  ชื่นทรัพย์กุลเดชา
10. เด็กหญิงเตชินี  ขวัญช่วย
 
1. นายสมพอ  ภู่โกสีย์
2. นายสิทธิชัย  ดุลแสง
3. นางปานใจ  ภัทรสุวรรณกิจ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฐพล  มีประเสิรฐ
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  ค่านคร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธานี  ชุนวงษ์
2. นางสาวพรทิพย์  แก้วรัตนะสกุล
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นางสาวณัฐชยา  รุจิเรข
2. นายพยากรณ์  แสงครบุรี
 
1. นายชวัลวิทย์  สอนมานะ
2. นางสาวพรชีวัน  ทัฬหิกรณ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สันวรรณ
 
1. นางนิภาพร   ขันเงิน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นายจิระวิทย์  วิบูลโกศล
 
1. นางสาวชนิดา  กุลแพทย์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงชาคริยา   ชวาลดนัยกุล
 
1. นางนิภาพร   ขันเงิน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวณัฐณิชา  วงษ์ใหญ่
 
1. นางสาวชนิดา  กุลแพทย์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงเกสรา  เขมะบุลกุล
 
1. นางนิภาพร   ขันเงิน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงปัณพร  พรหมมานนท์ชัย
 
1. นางนิภาพร   ขันเงิน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนัทธพงศ์   มูลสูตร
 
1. นางนิภาพร   ขันเงิน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤชพร   เตียวพิทักษ์กุล
2. เด็กหญิงสินีนาท  เกตุมณี
 
1. นางนิภาพร   ขันเงิน
2. นางชัญญา  แช่ลิ้ม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอันนา  กัณหดิลก
 
1. นางนิภาพร   ขันเงิน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิวรรณทณี  จิตต์รัตนสัทธนา
 
1. นางสาวชนิดา  กุลแพทย์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายปริวัตร  เยี่ยมเวช
2. เด็กชายรวิพล  ทิมสอน
3. เด็กชายรัชชานนท์  ยิ่งยง
 
1. นางนิภาพร   ขันเงิน
2. นางสาวชนิดา  กุลแพทย์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัชชารีย์  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรเมธ  จุ้ยกำจร
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรเมธ  จุ้ยกำจร
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันตา  กอวรกุล
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฤทธิไกร  บุญวงศ์
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิชฌาน  ปราโมชวงค์เจริญ
2. เด็กชายปฏิภาณ  นิ่มไพบูลย์
3. เด็กชายพัตชรพล  ธนโชติคณาทิวัตถ์
4. เด็กชายพิชญุตม์  แสงแก้ว
5. เด็กชายพีรพัฒน์  ลือนาม
6. เด็กชายภูริช  ปานเกศรินทร์
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
2. นายสายัญ  อนุวัฒนา
3. นายวิมล  พงษ์เตรียง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนาคม  อรรจนเมธี
2. นายธนานพ  ศรีวิเชียร
3. นายพงศภัค  สายดี
4. นางสาวพิชามญชุ์  อยู่รอด
5. นายศุภวิชญ์  นันทปัญจพร
6. นายอิสระ  ชลศึกษ์
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
2. นายสายัญ  อนุวัฒนา
3. นายวิมล  พงษ์เตรียง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรณัฐ  ธนาฐิติภา
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 7 1. นายธิษณ์ธีร์ธวัช  อำนักมณี
 
1. นายวิมล  พงษ์เตรียง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  ขาวผ่อง
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  ฉัตรเมือง
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสันติ  ปิ่นเกตุ
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอติชาติ  ลารันย์เสถียร
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  ขาวผ่อง
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรามาวดี  โชคมานุสรณ์
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสันติ  ปิ่นเกตุ
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศกร   ศุภรัตน์
 
1. นายวิมล  พงษ์เตรียง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  จิตต์กระจายแสง
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปวีกรณ์  เถรแก้ว
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายยูตะ  โมจิดะ
 
1. นายวิมล  พงษ์เตรียง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  จิตต์กระจายแสง
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฏฐา  ภาภิรมย์
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ปลีหจินดา
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ชรศักดา
3. เด็กชายทันกาล  อุดมกิจ
4. เด็กชายธนชานนท์  เวชสันดรพงษ์
5. เด็กหญิงธารินันท์  รชตะนาวิน
6. เด็กชายนัทธพงศ์  วิรัชโชติเสถียร
7. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ตรีศักดิ์
8. เด็กชายมันตา  สืบวงศ์
 
1. นายอนันท์  วงษ์แสง
2. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
3. นางสาวศศิมา  แสงสว่าง
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณธีพัฒน์  นพเจริญพงศ์
2. นางสาวบุรฉัตร  สัมมากิจ
3. นายปวริศร  ฉันท์ทอง
4. นางสาวพชรพร  รัตน์พรพงศ์
5. นายภคพล  งามศิลป์
6. นายศักย์ศรณ์  จันทร์เพ็ญ
7. นางสาวศิรภัสสร  ใยสุ่น
8. นางสาวศิริวิมล  บุดดาห์
 
1. นายอนันท์  วงษ์แสง
2. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
3. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  ภูผา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ่อนฤทธิ์
3. เด็กหญิงธัญชนก  จริตไทย
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศิริสิทธิ
5. เด็กหญิงวรรณษา  กรองกรุด
6. เด็กหญิงอัญชลีพร  นิธิเมธดำรงค์พล
 
1. นายอนันท์  วงษ์แสง
2. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
3. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
4. นางสาวศศิมา  แสงสว่าง
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  ภูผา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ่อนฤทธิ์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ชรศักดา
4. เด็กหญิงธัญชนก  จริตไทย
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศิริสิทธิ
6. เด็กหญิงพิมพ์พกานต์  ตรีศักดิ์
7. เด็กหญิงวรรณษา  กรองกรุด
8. เด็กหญิงอัญชลีพร  นิธิเมธดำรงค์พล
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภูเจริญ
2. นายอนันท์  วงษ์แสง
3. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
4. นางสาวศศิมา  แสงสว่าง
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  ฉัตรเมือง
2. นายชานนวิทย์  คามิค
3. นายณัฐนันท์  ไชยมาตย์
4. นางสาวธิดาขวัญ  บำเพ็ญทาน
5. นางสาวนงนพัส  ไขแสง
6. นางสาวนภัสวรรณ  ขุนบำรุง
7. นางสาวนิรัชพร  ศรีสุข
8. นางสาวบุณยนุช   ดวงดี
9. นางสาวพชรพร  รัตน์พรพงศ์
10. นางสาวพรปวีณ์  มะสีพันธุ์
11. นางสาวพิณชญา  ทองเหลือ
12. นายวรชยุต  ผิวนวล
13. นางสาวศิรภัสสร  ใยสุ่น
14. นางสาวอรจิรา  ชัยบุญมา
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภูเจริญ
2. นายอนันท์  วงษ์แสง
3. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
4. นางสาวศศิมา  แสงสว่าง
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันต์ธร  แต้พานิช
2. เด็กชายพชร  เหล่าเรืองนา
3. เด็กชายสันติ  ปิ่นเกตุ
4. เด็กชายอัฐิพัชร  อุ่นพิกุล
5. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โสภณวิมลรัตน์
 
1. นายอนันท์  วงษ์แสง
2. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิรยากร  กุลสุวรรณ
 
1. นางสาวกนกนาค  แสงรัสมี
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปัทมาพร  ปานแย้ม
 
1. นางสาวเฉลิมศรี  ผ่องใส
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายขัตติยะ  วิริยะเกียรติพงศ์
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สิญจวัตร์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.66 เงิน 6 1. นางสาวภวิกา  จารึกสถิตย์วงศ์
 
1. นางสาวขวัญธยาน์   ขวัญยู
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมะเคล่า  คาแวน
 
1. นางดวงใจ  ผิวสานต์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาณุวิชญ์  เชื่อมไธสง
 
1. นางณัฐกาญจน์  เกิดศรีทอง
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัทธมน  อ่อนคล้าย
2. เด็กหญิงนันทภัค  อ่อนคล้าย
3. เด็กหญิงปราณปิติ  แก้วธรรมชัย
4. เด็กหญิงลลิตา  พุทธา
5. เด็กชายศดิศ  เย็นชื่น
 
1. นายรวิพล  เปรมเกร็ด
2. นายสิทธิชัย  อุตทาสา
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิติพร  ศรีทอง
2. นางสาวธวัลรัตน์   สิงห์เรือง
3. นายนภสินธุ์  ยะฝา
4. นางสาวสิรามล  ดอกบัว
5. นางสาวแทนใจ  พุทธงชัย
 
1. นางสาวปิยภัทร  เรืองโรจน์
2. นางสุธาสินี  เวียงวิวัฒน์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ภูวา
2. เด็กหญิงสวรส  พลมณี
 
1. นายวีรภัทร  ติระดำรงค์กุล
2. MissJiaoyang  Cai
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภาพรรณณัฐ  อัศวพัฒนานนท์
2. นางสาวรัชนีกร  เณรแก้ว
 
1. นายวีรภัทร  ติระดำรงค์กุล
2. MissJiaoyang  Cai
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันติศา  ลุ่มนอก
2. เด็กหญิงศรุดา  ยงวัฒนสุนทร
 
1. นางสาวอรวรรณ  สังข์วรณ์
2. Mr.Tsuruishi  Tatsu
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพย์ชนก  เจริญวานิชยุบล
2. นางสาวสุชัญญา  เปลื้องกลาง
 
1. นางสุพรพันธ์  จิตรบรรเทา
2. Mr.Tsuruishi  Tatsu
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 4 1. นางสาวนันทิยา  ปามาคำ
2. นางสาวอธิษฐาน  ไชยทะเศรษฐ์
 
1. นายวีรภัทร  ติระดำรงค์กุล
2. MissJiaoyang  Cai
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธันยพร  บุญอำไพ
2. นางสาวเขมมิกา  อินทโต
 
1. นางสุพรพันธ์  จิตรบรรเทา
2. Mr.Tsuruishi  Tatsu
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศ์ศุลี  คันตะลี
2. นางสาววาสิตา  สุรสินธุ์
3. นายสุทธิรักษ์  ฟักทอง
4. นางสาวอฐิติยา  เอี่ยมสำอาง
5. นางสาวอรณิชา  มะโนนัย
 
1. นายวีรภัทร  ติระดำรงค์กุล
2. MissJiaoyang  Cai
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฎฐา  ใบบัว
2. นายภาณุพงศ์  ศรีเศรษฐกุล
3. นางสาววีนัสรา  เกตุพ่อค้า
4. นางสาวสุจิรา  เหล่าเรือง
5. นางสาวเปรมยุดา  แก้วบุญเรือง
 
1. นางสาวอรวรรณ  สังข์วรณ์
2. Mr.Tsuruishi  Tatsu
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอุรัสยา  ศรีปานรอด
 
1. นายวีรภัทร   ติระดำรงค์กุล
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอภิรดี  สิตรังสี
 
1. Mr.Tsuruishi  Tatsu
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพัชญ์  ไวทยะมงคล
2. เด็กหญิงสริดา  ศรประชุม
 
1. นางสาวฉัตรรวี  มากทรัพย์
2. นางสาวชูจิตร  เนื่องโนราช
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณภัทร  กอบสิริโชคดิลก
 
1. นางตวงทรัพย์  เสาะแสวง
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจจุ่ม
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  สีลาสม
3. เด็กหญิงธนิษฐา  รักเผือก
4. เด็กหญิงมัชฌิมา  สนธิอ่วม
5. เด็กหญิงสุทธสินี  ตรงต่อกิจ
 
1. นายอภิรักษ์  ทองโชติ
2. นางสาวอาศุ  อุทารจิตต์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐนนท์  กะลัมพากร
2. นางสาวดลยา  หนุนภักดี
3. นางสาวนันท์นภัส  ดงทอง
4. นางสาวลลิตภัทร  สมใจ
5. นายสิทธิโชค  สงบจิตร์
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ชำนาญ
2. นางสาวณัฐภัชสร  รื่นกมล
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงถาวรีย์  เดชคช
2. เด็กชายพัสกร  จุลกะเศียน
3. เด็กหญิงอรุชา  แก้วประเสริฐ
 
1. นางดุษณี  กลั่นเกษร
2. นางวรรณา  ปันส่วน
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลิสรา  ชัชวาลภิญญา
2. นางสาวลักษมี  เจริญศรีเมือง
3. นางสาวศิรดา  แซ่อึง
 
1. นางสาวจินดาพร  พ่วงปิ่นเพชร์
2. นางสาวนพวรรณ  มัยลิขิตมงคล
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภัสร  หวง
2. เด็กชายปวรปรัชญ์  เปรมบุตร
3. เด็กหญิงวรุณกาญจน์  จรัญวรเศรษฐ์
 
1. นางสาวอภันตรี  กระต่ายทอง
2. นางสาวรจรินทร์  หอมหวล
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชัชชา  สุนาวงศ์
2. นางสาววริษฐา  บุณยาธิการโสภณ
3. นางสาวศุภิสรา  เกื้อแก้ว
 
1. นางสาวอภันตรี  กระต่ายทอง
2. นางสาวรจรินทร์  หอมหวล
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตากานต์  ยวงนุ่น
2. เด็กหญิงสุปรียาพร  แป้นคุ้มญาติ
 
1. นางสาวพินทิพา  เทศวิศาล
2. นางสาวสุธาสินี  บุญสุข
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิธร  พุ่มพวง
2. เด็กชายสุรศิลป์  หินแสงไสย์
 
1. นางสาวจีราพัชร์  แสงเทียน
2. นายพีระพงษ์  ปรีดาชม
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   ฟุ้งมงคลเสถียร
2. เด็กหญิงณัฏฐากร   นุชนานนท์
 
1. นายพีระพงษ์  ปรีดาชม
2. นางสาวอรวิลาสินี  โพธิ์ศรีขาม
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายพงศา   ฉายศิริ
2. นายโชติวิทย์   เสือยันต์
 
1. นายพีระพงษ์  ปรีดาชม
2. นางสาวอรวิลาสินี  โพธิ์ศรีขาม
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรชต   ศรีสุข
2. เด็กชายรัชภูมิ   นกน้อย
 
1. นายพีระพงษ์  ปรีดาชม
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิริยะ  โอภาสยานนท์
2. นายเศรษฐพงศ์  พันธ์ชัย
 
1. นายพีระพงษ์  ปรีดาชม
2. นายอภิเดช  กุลบุตร
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนภัทร  วัชรภูษิต
2. นางสาววรรณพร  สะสมทรัพย์
 
1. นายอภิเดช  กุลบุตร
2. นางสาวจีราพัชร์  แสงเทียน
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธัชนนท์   ชินบุตร
2. เด็กชายอภิชา  ฉัตรใจดี
 
1. นางสาวจิรภิญญา  วงษ์ตรีศรี
2. นางสาวอรวิลาสินี  โพธิ์ศรีขาม
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนาธิป  ฉายแก้ว
2. เด็กหญิงอัญธิดา  เจริญฉิม
 
1. นางสาวจิรภิญญา  วงษ์ตรีศรี
2. นางสาวมัณฑกา  โนนทะเสน
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวัฒน์  โอภางค์กูร
2. นายนรภัทร  ม่วงมูลตรี
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นางสาวจิรภิญญา  วงษ์ตรีศรี
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพัตฒ์  พิกุลแย้ม
2. นายแสนยากร  เสียงเสนาะ
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  วงษ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  กาญจนาภิวงศ์
3. เด็กหญิงสริมน  หนูไชยา
 
1. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
2. นางสาวนันทนา  มลาตรี
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนลัทพร  คุณาลัย
2. นางสาวสิริกร  ธีระประภา
3. นายเตชัส  ศรีสำราญ
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นายศักดา  ทวิลา
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุญยรัตน์   มณีศิริ
2. นางสาวพิลาสิณี   เสียงเสนาะ
 
1. นายสุธีร์   นาทร
2. นางสาวพินทิพา  เทศวิศาล
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักริน  พงษ์สว่าง
2. เด็กชายชนาธิป  ไร้พวง
3. เด็กชายธนาธร  บุญพาจิณ
 
1. นายมนัส  จันทรัพย์
2. นายวุฒิศักดิ์  ชมดง
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกายกาญจน์  จันทร์วงศ์ไพศาล
2. นางสาวจิรนันท์  อ่อนโนนเขวา
3. นายสิรภพ  พยัคฆรักษ์
 
1. นายพงษ์นรินทร์  เม่าทับ
2. นายการันต์  จันทา
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ภาคีชีพ
2. เด็กหญิงญาณิน   เคารพาพงศ์
3. เด็กหญิงอิสรีย์   วุฒิไกรศรีอาคม
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นายปิยชาติ  จันทรานนท์
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภวิศ   พงษ์สว่าง
2. นางสาวรสริน   นิยมสันติสุข
3. นายแสงฉัตร  กิจบุญเลิศ
 
1. นายปิยชาติ  จันทรานนท์
2. นายณัฐพล   บัวอุไร
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปุณญพัฒน์   กิจพ่อค้า
2. เด็กชายภูธนะ  พรมสอน
3. เด็กชายเจตณัฐ   มีสุวรรณ
 
1. นายปิยชาติ  จันทรานนท์
2. นายณัฐพล  บัวอุไร
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิตต์พิศุทธิ์  ธนะจินดา
2. นางสาวรดา  วิมลขจรกิตติ
3. นายวัณณุวรรธน์  สุธารทิพย์
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคเณศ   ตันติวัฒนารมย์
2. เด็กชายธนสร   โชติเวชการ
3. เด็กชายฝนหลวง   อินอ่อน
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นายปิยชาติ  จันทรานนท์
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรมัติ   แสงอุทัย
2. นายภรัณยู  อยู่นัด
3. นายอนันดา   ธันยวิโรจน์
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นายปิยชาติ  จันทรานนท์
 
143 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรมณ  วิมลขจรกิตติ
2. เด็กหญิงศศิธร  ช้างทองคำ
3. เด็กหญิงศิรประภา  พฤษหอม
 
1. นางณภัทรพรรณ์  ภูมิเรศทศสุนทร
2. นางสาวไชยยา  บัวเผื่อนหอม
 
144 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวณัฎฐา   หัตถพันธ์ไพบูลย์
2. นางสาวนวพร  เดชสุวรรณ
3. นางสาวเพ็ญพรรณ  สว่างวงษ์
 
1. นางสาวกิ่งเดือน  เรียนรู้
2. นางสาวพันธ์ทิพย์  ขุนดี
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  ไทยถาวร
2. เด็กหญิงนภสร  ประเสริฐผล
3. เด็กหญิงวริศรา  ภานุวัฒนะรัศมิ์
 
1. นางพรทิพย์  จิตต์ธรรม
2. นางวรรณา  กันตะโสพัตร์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑารัตน์  พงศ์ปัญจศิล
2. นางสาวธันช์ชนก  แมนผดุง
3. นางสาวนิรชา  เขียวภักดี
 
1. นางพรทิพย์  จิตต์ธรรม
2. นางวรรณา  กันตะโสพัตร์
 
147 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ตึกสุอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เนตรสุพรรณ์
3. เด็กหญิงบุศราพร  มิทธิศร
 
1. นางบุณย์เรือง  เกตุอุไรพัชร
2. นางณภัทรพรรณ์  ภูมิเรศทศสุนทร
 
148 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวฐิตารีย์  พูนผล
2. นางสาวทัดตะวัน  ทัศน์กระแสร์
3. นางสาวพัชชา  รอดชีวัน
 
1. นางสาวกิ่งเดือน  เรียนรู้
2. นางสาวพันธ์ทิพย์  ขุนดี
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนโชติ  คามีศักดิ์
2. เด็กหญิงปิติพร  ช่อลำไย
3. เด็กหญิงพิชญดา   ดุพงษ์
 
1. นางสาวรติพร  ช่อลำไย
2. นางวรรณี  นาคหาญ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทัดนภา   ทัศน์กระแสร์
2. นางสาวปิยวรรณ  คำตั้งหน้า
3. นางสาวแพรไหม  ใบพลูทอง
 
1. นางสาวรติพร  ช่อลำไย
2. นางวรรณี  นาคหาญ