สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นางสาวใยรัก  ชุติอังกูร
 
1. นางสาวธิฐิกาญจน์  มุ่งเบียดกลาง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาววัชรินทร์  วุฒิเขตต์
2. นางสาวสรัณญา  มีทอง
3. นางสาวเพชรรดา  มั่นเจริญ
 
1. นางสาวนิรมล  เหล่าสัมฤทธิ์
2. นายสิทธิกร  รัตนวารินทร์ชัย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร  ประชาชนะชัย
 
1. นายสุรกฤต  กุหลาบเพ็ชรทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นายสายฟ้า  เศวตรพัชร์
 
1. นางสาวสุธิสา  ทับทองคำ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สังข์ยิ้ม
2. นายธามรุจ  จุฑารัตน์
3. นายนฤนันทน์  ธรรมขัน
4. นางสาววรินทร์ธร  ธนินทร์ไชยพร
5. นางสาวศิริจรรยา  สีเสนา
 
1. นายภิญโญ  ขียา
2. นายปฏิภาณ  สุตระ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 4 1. นางสาวนันทิยา  ปามาคำ
2. นางสาวอธิษฐาน  ไชยทะเศรษฐ์
 
1. นายวีรภัทร  ติระดำรงค์กุล
2. MissJiaoyang  Cai
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ภาคีชีพ
2. เด็กหญิงญาณิน   เคารพาพงศ์
3. เด็กหญิงอิสรีย์   วุฒิไกรศรีอาคม
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นายปิยชาติ  จันทรานนท์
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปุณญพัฒน์   กิจพ่อค้า
2. เด็กชายภูธนะ  พรมสอน
3. เด็กชายเจตณัฐ   มีสุวรรณ
 
1. นายปิยชาติ  จันทรานนท์
2. นายณัฐพล  บัวอุไร