สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรรวษา  พิมพ์หมื่น
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แพงศรี
3. เด็กชายภควัต  จิตรไกรสร
 
1. นางปารณีย์  ศุภศรี
2. นางสาวกินรี  มุ่งมาตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวชลิตา  วิบูลโกศล
2. นางสาวนันท์นภัส  หรูมงคลเจิรญ
3. นางสาววาสินี   เฟื่องสุวรรณ
 
1. นางยรรยง  เชตุใจ
2. นางสาวสราวีย์  รัตนจงเกียรติ