สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายพงศา   ฉายศิริ
2. นายโชติวิทย์   เสือยันต์
 
1. นายพีระพงษ์  ปรีดาชม
2. นางสาวอรวิลาสินี  โพธิ์ศรีขาม
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนภัทร  วัชรภูษิต
2. นางสาววรรณพร  สะสมทรัพย์
 
1. นายอภิเดช  กุลบุตร
2. นางสาวจีราพัชร์  แสงเทียน
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวัฒน์  โอภางค์กูร
2. นายนรภัทร  ม่วงมูลตรี
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นางสาวจิรภิญญา  วงษ์ตรีศรี