สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพกุลกาญจน์  จรัญวรเศรษฐ์
 
1. นายชัยยุทธ  อนุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 72.5 เงิน 4 1. นายธนิศร  ฮง
 
1. นางสมบุญ  ซีบังเกิด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โบประทอง
 
1. นางจินตนา  โสมาศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเขมกร  กุลเกล้า
 
1. นางเรณู  กรแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  ประชุมทอง
2. นางสาวธจรรยวรรณ  สหัสพรชัยกุล
3. นางสาวนัชชา  สาลีศูนย์
 
1. นายวิทย์ทิชัย  พวงคำ
2. นางสาวสิริกุล  มูลเมือง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนินาถ  สมาธิ
2. เด็กหญิงพริมา  แสงสิรคุปต์
 
1. นางสาวพรทิพย์  จับจิตต์
2. นางสาวผานิตย์  ตีรเศรษฐ์ศักดิ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิณัฐ  มุธะสุวงศ์
 
1. นายสุรกฤต  กุหลาบเพ็ชรทอง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงปารณีย์  รุ่งศักดิ์เจริญชัย
 
1. นางสาวประภัสสร  เงินยวง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรรวษา  พิมพ์หมื่น
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แพงศรี
3. เด็กชายภควัต  จิตรไกรสร
 
1. นางปารณีย์  ศุภศรี
2. นางสาวกินรี  มุ่งมาตร
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวชลิตา  วิบูลโกศล
2. นางสาวนันท์นภัส  หรูมงคลเจิรญ
3. นางสาววาสินี   เฟื่องสุวรรณ
 
1. นางยรรยง  เชตุใจ
2. นางสาวสราวีย์  รัตนจงเกียรติ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวณัฐณิชา  วงษ์ใหญ่
 
1. นางสาวชนิดา  กุลแพทย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงเกสรา  เขมะบุลกุล
 
1. นางนิภาพร   ขันเงิน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายปริวัตร  เยี่ยมเวช
2. เด็กชายรวิพล  ทิมสอน
3. เด็กชายรัชชานนท์  ยิ่งยง
 
1. นางนิภาพร   ขันเงิน
2. นางสาวชนิดา  กุลแพทย์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัชชารีย์  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฤทธิไกร  บุญวงศ์
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนาคม  อรรจนเมธี
2. นายธนานพ  ศรีวิเชียร
3. นายพงศภัค  สายดี
4. นางสาวพิชามญชุ์  อยู่รอด
5. นายศุภวิชญ์  นันทปัญจพร
6. นายอิสระ  ชลศึกษ์
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
2. นายสายัญ  อนุวัฒนา
3. นายวิมล  พงษ์เตรียง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 7 1. นายธิษณ์ธีร์ธวัช  อำนักมณี
 
1. นายวิมล  พงษ์เตรียง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.66 เงิน 6 1. นางสาวภวิกา  จารึกสถิตย์วงศ์
 
1. นางสาวขวัญธยาน์   ขวัญยู
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอุรัสยา  ศรีปานรอด
 
1. นายวีรภัทร   ติระดำรงค์กุล
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพัชญ์  ไวทยะมงคล
2. เด็กหญิงสริดา  ศรประชุม
 
1. นางสาวฉัตรรวี  มากทรัพย์
2. นางสาวชูจิตร  เนื่องโนราช
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณภัทร  กอบสิริโชคดิลก
 
1. นางตวงทรัพย์  เสาะแสวง
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายพงศา   ฉายศิริ
2. นายโชติวิทย์   เสือยันต์
 
1. นายพีระพงษ์  ปรีดาชม
2. นางสาวอรวิลาสินี  โพธิ์ศรีขาม
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนภัทร  วัชรภูษิต
2. นางสาววรรณพร  สะสมทรัพย์
 
1. นายอภิเดช  กุลบุตร
2. นางสาวจีราพัชร์  แสงเทียน
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวัฒน์  โอภางค์กูร
2. นายนรภัทร  ม่วงมูลตรี
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นางสาวจิรภิญญา  วงษ์ตรีศรี
 
25 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภวิศ   พงษ์สว่าง
2. นางสาวรสริน   นิยมสันติสุข
3. นายแสงฉัตร  กิจบุญเลิศ
 
1. นายปิยชาติ  จันทรานนท์
2. นายณัฐพล   บัวอุไร
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิตต์พิศุทธิ์  ธนะจินดา
2. นางสาวรดา  วิมลขจรกิตติ
3. นายวัณณุวรรธน์  สุธารทิพย์
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรมัติ   แสงอุทัย
2. นายภรัณยู  อยู่นัด
3. นายอนันดา   ธันยวิโรจน์
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นายปิยชาติ  จันทรานนท์
 
28 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวณัฎฐา   หัตถพันธ์ไพบูลย์
2. นางสาวนวพร  เดชสุวรรณ
3. นางสาวเพ็ญพรรณ  สว่างวงษ์
 
1. นางสาวกิ่งเดือน  เรียนรู้
2. นางสาวพันธ์ทิพย์  ขุนดี