สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริณัฐ  พลอาสา
2. เด็กชายวรเชษฐ์  กิตติศัพท์กันทร
3. เด็กชายหาญชัย  นนท์ประสาท
 
1. นางสาวสุกัญญา  สาลีผล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวพรรณ  กองพิมพ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  อ้นโต
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  รู้ยืนยง
3. เด็กชายพีรณัฐ  เต่าทอง
 
1. นางสาววัลยา  อุดมรัตน์
2. นางสาววนัสนันท์  อโนวัลย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชิดชนก  สมาธิ
2. นายธนภัทร  เชื้อโตหลวง
 
1. นางสาวพรทิพย์  จับจิตต์
2. นายอำนาจ  เปรมบางเขน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนากานต์  ยิ้มน้อย
2. เด็กหญิงญากิติภัฎษ์  จิตสถิน
 
1. นางสาวสุธิสา  ทับทองคำ
2. นายนัฐถพันธ์  ยิ้มโต
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นายกฤตภาส  สาวนะชัย
 
1. นางสาววิลาวัณย์  รักงาม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรวินวิชญ์  จงศรีสมบัติ
 
1. นางสาวกนกพันธ์  อรุณรัศมี