สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชวิศา  สาโรจน์
 
1. นางสาวกัลยาณี  สีลารักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนพเก้า  จุไรรัตน์พร
 
1. นางธัญธารีย์  สินศักดิ์โค
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเอริ ทัตสดา  โคคูบุน
 
1. นางสาวจิรสุดา  ด้นประดิษฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสโรชา  แซ่ภู่
 
1. นายชนะชนม์  สวัสดิ์นุชาติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรพรรณ  รอดบำรุง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  วงษ์แดง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรพร  ศรีกุลวงศ์
 
1. นางดาราวรรณ  วงษ์สง่า
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎิ์  เชาวนะเลิศ
2. เด็กหญิงอันนา  วัธนวิสูตร
 
1. นายวสุธร  บุตรจันทร์
2. นางธัญธารีย์  สินศักดิ์โค
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวลัญช์  ตีรสิตานนท์
2. นายธีรภัทร  ศรีนิธิภาสุรเมธิน
 
1. นายนพพล  เพิ่มพูน
2. นายวสุธร  บุตรจันทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนลินภัสร์   พรสันเทียะ
2. เด็กหญิงบุญญิสา  เหาตะวานิช
 
1. นายนพพล  เพิ่มพูน
2. นางสาวสุภาภรณ์  วงษ์แดง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวรินรดา  สุภีคำ
 
1. นายนพพล  เพิ่มพูน