สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาวง สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิตตรา  เกษสาคร
2. เด็กหญิงจิรชยา  สิงหรา
3. เด็กหญิงธิติยา  เอี่ยมมาก
4. เด็กหญิงศศิธร  ผลมะไฟ
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ประกอบเพชร
6. เด็กหญิงสุชามาศ  ผดุงนานนท์
 
1. นางสุพิศ  ทับอุดม
2. นางสาวสิริกร  สุจินพรัหม
3. นางนาฏศิลป์  การรัมย์