สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาวง สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.01 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สระทองเทียน
2. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  มะลิไทย
3. เด็กหญิงชลธิชา  นามขุนทอง
4. เด็กหญิงบัวบุษกร  ชะเอม
5. เด็กหญิงพิชญา  โคตรพรม
 
1. นางสาวปัญญพัฒน์  วิรุณพันธ์
2. นางสาวกุลธิดา  กสิณอุบล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  สืบเสน
2. เด็กหญิงชุตินันท์  เบี้ยไธสง
3. เด็กหญิงพนิตธิดา  วงค์นคร
4. เด็กหญิงสุรัชณี  ปั้นสิงห์
5. เด็กหญิงอรวีร์  ตรีฉัตร
 
1. นางสาวสุธิดา  เฉลิมจิรารัตน์
2. นางสาวพิมพ์พิไล   เสมอใจ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.98 เงิน 12 1. เด็กชายกมลภพ  นะราชา
 
1. นางสาวสุธิดา  เฉลิมจิรารัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววชิรา  อยู่คง
 
1. นางสาวพิมพ์พิไล   เสมอใจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.99 ทอง 16 1. นายกฤษณะ  ตามประสี
2. เด็กหญิงพัณณิตา  บุญยะศรี
 
1. นางสาวสุธิดา  เฉลิมจิรารัตน์
2. นางสาวพิมพ์พิไล   เสมอใจ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.01 เงิน 10 1. นางสาวกุลธิดา  ไชยปัญหา
2. นายสุพจน์  จันทราภา
 
1. นางสาวสุธิดา  เฉลิมจิรารัตน์
2. นางสาวพิมพ์พิไล   เสมอใจ