สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาวง สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.78 ทองแดง 11 1. นางสาวชาลิสา  ชมชื่น
2. เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  ยางงาม
3. นางสาววรินดา  เอี่ยมแก้ว
 
1. นางสาวอังคณา  ปาสานะโม
2. นายวิทยา  ดีแป้น
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พาลารัตน์
2. เด็กหญิงวรนันท์  เพ็ญเกษกร
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  นิระมาน
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  คนขยัน
2. นางสาวขนิษฐา  สังข์สีแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. นายรัตนชัย  มามี
2. นางสาวสริญญา  เครือวงศ์
 
1. นางสาวอังคณา  ปาสานะโม
2. นายวิทยา  ดีแป้น
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 9 1. นายพลากูล  กระจ่างเนตร
2. นายศราวุธ  ซุยทอง
 
1. นางสาวอังคณา  ปาสานะโม
2. นายวิทยา  ดีแป้น
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายอานุภาพ  รุ่งเรืองสกุลวงษ์
2. เด็กชายเอกนัฎ  นรเดชานนท์
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  คนขยัน
2. นางสาวขนิษฐา  สังข์สีแก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายจักรินทร์  สิงหทัต
2. เด็กชายธนกฤต  แปลกเมือง
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  คนขยัน
2. นางสาวขนิษฐา  สังข์สีแก้ว