สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาวง สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. นายปรีชาพล  เกิดมงคล
2. เด็กชายมนัญชัย  แสงเจริญ
 
1. นางสาวอัญชลี  พิเคราะห์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นายวราวุฒิ  รื่นพรต
 
1. นางสาวอัญชลี  พิเคราะห์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรมินทร์  สัมฤทธิ์
 
1. นางสาวอัญชลี  พิเคราะห์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพีรธัช  แป้นศิริ
 
1. นางสาวอัญชลี  พิเคราะห์