สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาวง สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายจีรศักดิ์  แย้มทรัพย์
2. เด็กชายธนาธิป  อนุเวที
3. เด็กชายเอื้ออาทร  ผลงาม
 
1. นายไชยวิทย์  เกดา
2. นางสาวกุลธิดา  กสิณอุบล
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธีระเกียรติ  ทำแจว
2. นายศุภมิตร  ขะชี้ฟ้า
3. นายอรรถพล  วัฒนะ
 
1. นายไชยวิทย์  เกดา
2. นางสาวกุลธิดา  กสิณอุบล
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิตติยา  กิตติพลางกุล
2. เด็กชายชาญณรงศ์  ผึ่งผาย
3. เด็กหญิงวันนี  บุญพันธ์ุ
 
1. นายไชยวิทย์  เกดา
2. นางสาวกุลธิดา  กสิณอุบล