สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาวง สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  จันดี
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ลือทองจักร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ราศรี
 
1. นางภัทร์นรินทร์  ขุนทรง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74.3 เงิน 15 1. เด็กหญิงศรัญญา  พิมเสน
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ลือทองจักร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิดา  พาที
 
1. นางภัทร์นรินทร์  ขุนทรง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงฐิติมา  ครึนสันเที๊ยะ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ปิยวัน
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ลือทองจักร์
2. นางภัทร์นรินทร์  ขุนทรง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. นางสาวศิรัญญา  ยืนยิ่ง
2. นางสาวศิริพร  ปั้นสิงห์
 
1. นางภัทร์นรินทร์  ขุนทรง
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ลือทองจักร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นายขจรศักดิ์  มูลจักร์
 
1. นางภัทร์นรินทร์  ขุนทรง