สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาวง สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  จันดี
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ลือทองจักร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ราศรี
 
1. นางภัทร์นรินทร์  ขุนทรง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74.3 เงิน 15 1. เด็กหญิงศรัญญา  พิมเสน
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ลือทองจักร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิดา  พาที
 
1. นางภัทร์นรินทร์  ขุนทรง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงฐิติมา  ครึนสันเที๊ยะ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ปิยวัน
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ลือทองจักร์
2. นางภัทร์นรินทร์  ขุนทรง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. นางสาวศิรัญญา  ยืนยิ่ง
2. นางสาวศิริพร  ปั้นสิงห์
 
1. นางภัทร์นรินทร์  ขุนทรง
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ลือทองจักร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นายขจรศักดิ์  มูลจักร์
 
1. นางภัทร์นรินทร์  ขุนทรง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. นายปรีชาพล  เกิดมงคล
2. เด็กชายมนัญชัย  แสงเจริญ
 
1. นางสาวอัญชลี  พิเคราะห์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นายวราวุฒิ  รื่นพรต
 
1. นางสาวอัญชลี  พิเคราะห์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรมินทร์  สัมฤทธิ์
 
1. นางสาวอัญชลี  พิเคราะห์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพีรธัช  แป้นศิริ
 
1. นางสาวอัญชลี  พิเคราะห์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.78 ทองแดง 11 1. นางสาวชาลิสา  ชมชื่น
2. เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  ยางงาม
3. นางสาววรินดา  เอี่ยมแก้ว
 
1. นางสาวอังคณา  ปาสานะโม
2. นายวิทยา  ดีแป้น
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พาลารัตน์
2. เด็กหญิงวรนันท์  เพ็ญเกษกร
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  นิระมาน
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  คนขยัน
2. นางสาวขนิษฐา  สังข์สีแก้ว
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. นายรัตนชัย  มามี
2. นางสาวสริญญา  เครือวงศ์
 
1. นางสาวอังคณา  ปาสานะโม
2. นายวิทยา  ดีแป้น
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 9 1. นายพลากูล  กระจ่างเนตร
2. นายศราวุธ  ซุยทอง
 
1. นางสาวอังคณา  ปาสานะโม
2. นายวิทยา  ดีแป้น
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายอานุภาพ  รุ่งเรืองสกุลวงษ์
2. เด็กชายเอกนัฎ  นรเดชานนท์
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  คนขยัน
2. นางสาวขนิษฐา  สังข์สีแก้ว
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายจักรินทร์  สิงหทัต
2. เด็กชายธนกฤต  แปลกเมือง
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  คนขยัน
2. นางสาวขนิษฐา  สังข์สีแก้ว
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.01 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สระทองเทียน
2. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  มะลิไทย
3. เด็กหญิงชลธิชา  นามขุนทอง
4. เด็กหญิงบัวบุษกร  ชะเอม
5. เด็กหญิงพิชญา  โคตรพรม
 
1. นางสาวปัญญพัฒน์  วิรุณพันธ์
2. นางสาวกุลธิดา  กสิณอุบล
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  สืบเสน
2. เด็กหญิงชุตินันท์  เบี้ยไธสง
3. เด็กหญิงพนิตธิดา  วงค์นคร
4. เด็กหญิงสุรัชณี  ปั้นสิงห์
5. เด็กหญิงอรวีร์  ตรีฉัตร
 
1. นางสาวสุธิดา  เฉลิมจิรารัตน์
2. นางสาวพิมพ์พิไล   เสมอใจ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.98 เงิน 12 1. เด็กชายกมลภพ  นะราชา
 
1. นางสาวสุธิดา  เฉลิมจิรารัตน์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววชิรา  อยู่คง
 
1. นางสาวพิมพ์พิไล   เสมอใจ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.99 ทอง 16 1. นายกฤษณะ  ตามประสี
2. เด็กหญิงพัณณิตา  บุญยะศรี
 
1. นางสาวสุธิดา  เฉลิมจิรารัตน์
2. นางสาวพิมพ์พิไล   เสมอใจ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.01 เงิน 10 1. นางสาวกุลธิดา  ไชยปัญหา
2. นายสุพจน์  จันทราภา
 
1. นางสาวสุธิดา  เฉลิมจิรารัตน์
2. นางสาวพิมพ์พิไล   เสมอใจ
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  มะลิไทย
2. เด็กหญิงบัวบุษกร  ชะเอม
 
1. นายณัฐกรานต์  ธงภักดิ์
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  คนขยัน
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นางสาวกรทิพย์  แสนพันดี
2. นางสาวสุนันทา  ทองสุทัศน์
 
1. นายณัฐกรานต์  ธงภักดิ์
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  คนขยัน
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงอารีญา  ธัญพืชน์
 
1. นายจักรกฤส  สุขเกษม
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงปภาดา  คันธะเสน
 
1. นายจักรกฤส  สุขเกษม
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนาภา  อินรส
 
1. นายจักรกฤส  สุขเกษม
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรสรณ์  ฤทธิ์กระจาย
 
1. นายจักรกฤส  สุขเกษม
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  โสพันธ์
 
1. นายจักรกฤส  สุขเกษม
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิตตรา  เกษสาคร
2. เด็กหญิงจิรชยา  สิงหรา
3. เด็กหญิงธิติยา  เอี่ยมมาก
4. เด็กหญิงศศิธร  ผลมะไฟ
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ประกอบเพชร
6. เด็กหญิงสุชามาศ  ผดุงนานนท์
 
1. นางสุพิศ  ทับอุดม
2. นางสาวสิริกร  สุจินพรัหม
3. นางนาฏศิลป์  การรัมย์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 59.66 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ตอชัน
 
1. นางสาวพิญนิชาร์  โสคำ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 46.66 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกรรณิการ์  ขาวสอาด
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สุขเกษม
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนวันต์  พันธ์สุวรรณ
 
1. นางสาวพิญนิชาร์  โสคำ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกฤษณา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  เกตุเขียว
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สุขเกษม
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวประภัสสร  ผ่องสุข
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สุขเกษม
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กชายปอนด์  นิยมพงษ์
2. เด็กชายอนันต์  ทรัพย์ประดิษฐ์
 
1. นางสาวกุลธิดา  กสิณอุบล
2. นางระวีวรรณ  นระสิงห์
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นายณรงค์ศักดิ์  พูลทา
2. นายวิวัฒน์  สารนาถคงทอง
 
1. นางสาวกุลธิดา  กสิณอุบล
2. นายไชยวิทย์  เกดา
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายจีรศักดิ์  แย้มทรัพย์
2. เด็กชายธนาธิป  อนุเวที
3. เด็กชายเอื้ออาทร  ผลงาม
 
1. นายไชยวิทย์  เกดา
2. นางสาวกุลธิดา  กสิณอุบล
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธีระเกียรติ  ทำแจว
2. นายศุภมิตร  ขะชี้ฟ้า
3. นายอรรถพล  วัฒนะ
 
1. นายไชยวิทย์  เกดา
2. นางสาวกุลธิดา  กสิณอุบล
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิตติยา  กิตติพลางกุล
2. เด็กชายชาญณรงศ์  ผึ่งผาย
3. เด็กหญิงวันนี  บุญพันธ์ุ
 
1. นายไชยวิทย์  เกดา
2. นางสาวกุลธิดา  กสิณอุบล