สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาวง สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  จันดี
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ลือทองจักร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นายวราวุฒิ  รื่นพรต
 
1. นางสาวอัญชลี  พิเคราะห์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.78 ทองแดง 11 1. นางสาวชาลิสา  ชมชื่น
2. เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  ยางงาม
3. นางสาววรินดา  เอี่ยมแก้ว
 
1. นางสาวอังคณา  ปาสานะโม
2. นายวิทยา  ดีแป้น
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายอานุภาพ  รุ่งเรืองสกุลวงษ์
2. เด็กชายเอกนัฎ  นรเดชานนท์
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  คนขยัน
2. นางสาวขนิษฐา  สังข์สีแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายจักรินทร์  สิงหทัต
2. เด็กชายธนกฤต  แปลกเมือง
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  คนขยัน
2. นางสาวขนิษฐา  สังข์สีแก้ว
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  มะลิไทย
2. เด็กหญิงบัวบุษกร  ชะเอม
 
1. นายณัฐกรานต์  ธงภักดิ์
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  คนขยัน
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นางสาวกรทิพย์  แสนพันดี
2. นางสาวสุนันทา  ทองสุทัศน์
 
1. นายณัฐกรานต์  ธงภักดิ์
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  คนขยัน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนวันต์  พันธ์สุวรรณ
 
1. นางสาวพิญนิชาร์  โสคำ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกฤษณา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  เกตุเขียว
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สุขเกษม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวประภัสสร  ผ่องสุข
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สุขเกษม
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นายณรงค์ศักดิ์  พูลทา
2. นายวิวัฒน์  สารนาถคงทอง
 
1. นางสาวกุลธิดา  กสิณอุบล
2. นายไชยวิทย์  เกดา