สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาวง สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74.3 เงิน 15 1. เด็กหญิงศรัญญา  พิมเสน
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ลือทองจักร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. นางสาวศิรัญญา  ยืนยิ่ง
2. นางสาวศิริพร  ปั้นสิงห์
 
1. นางภัทร์นรินทร์  ขุนทรง
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ลือทองจักร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. นายปรีชาพล  เกิดมงคล
2. เด็กชายมนัญชัย  แสงเจริญ
 
1. นางสาวอัญชลี  พิเคราะห์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พาลารัตน์
2. เด็กหญิงวรนันท์  เพ็ญเกษกร
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  นิระมาน
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  คนขยัน
2. นางสาวขนิษฐา  สังข์สีแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. นายรัตนชัย  มามี
2. นางสาวสริญญา  เครือวงศ์
 
1. นางสาวอังคณา  ปาสานะโม
2. นายวิทยา  ดีแป้น
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 9 1. นายพลากูล  กระจ่างเนตร
2. นายศราวุธ  ซุยทอง
 
1. นางสาวอังคณา  ปาสานะโม
2. นายวิทยา  ดีแป้น
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.01 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สระทองเทียน
2. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  มะลิไทย
3. เด็กหญิงชลธิชา  นามขุนทอง
4. เด็กหญิงบัวบุษกร  ชะเอม
5. เด็กหญิงพิชญา  โคตรพรม
 
1. นางสาวปัญญพัฒน์  วิรุณพันธ์
2. นางสาวกุลธิดา  กสิณอุบล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  สืบเสน
2. เด็กหญิงชุตินันท์  เบี้ยไธสง
3. เด็กหญิงพนิตธิดา  วงค์นคร
4. เด็กหญิงสุรัชณี  ปั้นสิงห์
5. เด็กหญิงอรวีร์  ตรีฉัตร
 
1. นางสาวสุธิดา  เฉลิมจิรารัตน์
2. นางสาวพิมพ์พิไล   เสมอใจ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.98 เงิน 12 1. เด็กชายกมลภพ  นะราชา
 
1. นางสาวสุธิดา  เฉลิมจิรารัตน์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.01 เงิน 10 1. นางสาวกุลธิดา  ไชยปัญหา
2. นายสุพจน์  จันทราภา
 
1. นางสาวสุธิดา  เฉลิมจิรารัตน์
2. นางสาวพิมพ์พิไล   เสมอใจ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงปภาดา  คันธะเสน
 
1. นายจักรกฤส  สุขเกษม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนาภา  อินรส
 
1. นายจักรกฤส  สุขเกษม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  โสพันธ์
 
1. นายจักรกฤส  สุขเกษม