สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาวง สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิดา  พาที
 
1. นางภัทร์นรินทร์  ขุนทรง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นายขจรศักดิ์  มูลจักร์
 
1. นางภัทร์นรินทร์  ขุนทรง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรมินทร์  สัมฤทธิ์
 
1. นางสาวอัญชลี  พิเคราะห์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.99 ทอง 16 1. นายกฤษณะ  ตามประสี
2. เด็กหญิงพัณณิตา  บุญยะศรี
 
1. นางสาวสุธิดา  เฉลิมจิรารัตน์
2. นางสาวพิมพ์พิไล   เสมอใจ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงอารีญา  ธัญพืชน์
 
1. นายจักรกฤส  สุขเกษม
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กชายปอนด์  นิยมพงษ์
2. เด็กชายอนันต์  ทรัพย์ประดิษฐ์
 
1. นางสาวกุลธิดา  กสิณอุบล
2. นางระวีวรรณ  นระสิงห์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายจีรศักดิ์  แย้มทรัพย์
2. เด็กชายธนาธิป  อนุเวที
3. เด็กชายเอื้ออาทร  ผลงาม
 
1. นายไชยวิทย์  เกดา
2. นางสาวกุลธิดา  กสิณอุบล
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธีระเกียรติ  ทำแจว
2. นายศุภมิตร  ขะชี้ฟ้า
3. นายอรรถพล  วัฒนะ
 
1. นายไชยวิทย์  เกดา
2. นางสาวกุลธิดา  กสิณอุบล
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิตติยา  กิตติพลางกุล
2. เด็กชายชาญณรงศ์  ผึ่งผาย
3. เด็กหญิงวันนี  บุญพันธ์ุ
 
1. นายไชยวิทย์  เกดา
2. นางสาวกุลธิดา  กสิณอุบล