สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติกวิน  เครือหงส์
2. เด็กชายก้องภัค  สังวิบุตร
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา  กลัดเจ็ด
4. เด็กหญิงณัฐนรีย์  เกษประทุม
5. เด็กชายประกฤษฎิ์  สินธุเดช
6. เด็กชายปวิช  กิติกุลคุณากร
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีทอง
8. เด็กชายพิลุณ  บุญเลิศ
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  ผ่องแผ้ว
10. เด็กหญิงลิเดีย  อยู่ทอง
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจริญญา  บำรุงพงศ์
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  กลัดเจ็ด
3. เด็กหญิงญาณิศา  ทรภีสิงห์
4. เด็กหญิงนภัสนันท์  แพงจักร
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีทอง
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  ผ่องแผ้ว
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
4. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกรกนก  สร้อยสีคำ
2. นางสาวธนภรณ์  ทรภีสิงห์
3. นางสาวภัทรานิษฐ์  อภิธนาวัชรศักดิ์
4. นางสาวรักษ์สุดา  พัดดง
5. นางสาววรดา  ศรีจรรยา
6. นางสาวสิริยากร  หล่อโสภารักษ์
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
4. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชมน  ภูมิไชยา
2. เด็กหญิงจริญญา  บำรุงพงศ์
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา  กลัดเจ็ด
4. เด็กหญิงญาณิศา  ทรภีสิงห์
5. เด็กหญิงณัฐนรีย์  เกษประทุม
6. เด็กหญิงนภัสนันท์  แพงจักร
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีทอง
8. เด็กหญิงภัทรธิดา  ผ่องแผ้ว
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
4. นางสาวปะการัง  แก่นสาร
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกนก  สร้อยสีคำ
2. นางสาวธนภรณ์  ทรภีสิงห์
3. นางสาวพิยดา  ปะสาวะเท
4. นางสาวภัทรานิษฐ์  อภิธนาวัชรศักดิ์
5. นางสาวรักษ์สุดา  พัดดง
6. นางสาววรดา  ศรีจรรยา
7. นางสาวศิริยากร  หล่อโสภาลักษณ์
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
4. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกนก  สร้อยสีคำ
2. นายคมสัน  สาอุตม์
3. นางสาวธนภรณ์  ทรภีสิงห์
4. นายธนาวรรธน์  อภิธนาวัชรศักดิ์
5. นายนภดล  อาวรณ์
6. นางสาวนรินทร  ฤทธิคง
7. นางสาวปัญจพร  เงินเรืองโรจน์
8. นางสาวพิยดา  ปะสาวะเท
9. นางสาวภัทรานิษฐ์  อภิธนาวัชรศักดิ์
10. นายภาณุพล  ปานเฟือง
11. นางสาวรักษ์สุดา  พัดดง
12. นายร่มธรรม  สมร
13. นางสาววรดา  ศรีจรรยา
14. นางสาวศิริยากร  หล่อโสภาลักษณ์
15. นายสุริโย  ภิรมย์พร้อม
16. นายอาทิตย์  สาสิทธิ์
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นางสาวปะการัง  แก่นสาร
4. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
5. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์