สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.05 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปัญญาวี  วงษา
2. เด็กชายพนมศักดิ์  หาสอดส่อง
3. เด็กชายวินัย  อินทรีย์
 
1. นางสาวพรทิวา  สิงห์พันธ์
2. นางสาวราตรี  มาลีหวล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวมาริษา  แกรวงษ์
2. นางสาวหทัยชล  กลิ่นคุ้ม
3. นายโชคชัย  ชาวสวน
 
1. นางสาวปิยะกาญจน์  คะระออม
2. นางรสริน  บุญนพ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐธิชา   อะกะมุงคุณ
2. เด็กหญิงพิชญาดา  หมวกทิม
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชื่นสมศักดิ์
 
1. นางจิตตรัตน์  เย็นสุข
2. นางสาวพัชฌา  ไทรทองมี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบุญฤทธิ์  น่านคำ
2. นายสิทธิชัย  สาทิพจันทร์
3. นายเอกรินทร์  โชคสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวเฉลิมรัตน์  เชิดชู
2. นางสาวปิยะกาญจน์  คะระออม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายทรงพล  แสงชาติ
2. เด็กชายนาธาน  อะกะมุงคุณ
3. เด็กชายอินทนนท์  พึ่งน้ำ
 
1. นางสาวราตรี  มาลีหวล
2. นางสาวพรทิวา  สิงห์พันธ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวนิชา  พุ่มมาก
2. นายอาทฤต  เย็นเปรม
3. นายเฉลิมรัฐ  วิเศษดี
 
1. นายธาวิน  เภาสระคู
2. นางสาวพัชฌา  ไทรทองมี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงปวีณนุช  ยูพานิช
2. เด็กหญิงศิรประภา  จันทร์ดล
3. เด็กหญิงเเววคำ  ลาดสมดี
 
1. นางจิตตรัตน์  เย็นสุข
2. นางรสริน  บุญนพ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวชวิศา   ขึ้นขัน
2. นางสาวพัชรินทร์  ฤทธิ์ประเสริฐ
3. นางสาวศิริรัตน์  ภูจำปี
 
1. นางสาวปิยะกาญจน์  คะระออม
2. นางรสริน  บุญนพ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายกษิดิส  ช่วยสมบูรณ์
2. เด็กชายรังสรรค์   วรีวงศ์
 
1. นางสาวพรทิวา  สิงห์พันธ์
2. นางสาวราตรี  มาลีหวล
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชาดา  เรืองขำ
2. นางสาวหทัยรัตน์  อ่อนเพ็ง
 
1. นายธาวิน  เภาสระคู
2. นางสาวเฉลิมรัตน์  เชิดชู
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายชนาธิป  เชื้อบัณฑิต
2. เด็กชายพงศธร  ร่วมใจ
 
1. นายวรัญญู  แจงป้อม
2. นายทรงยศ  ศิริบุตร
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายกฤษกร  ตุ้มผึ้ง
2. เด็กชายนิธิพัฒน์  ศิลา
 
1. นายวรัญญู  แจงป้อม
2. นายทรงยศ  ศิริบุตร
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 76.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตย์คณิน  แสงทอง
2. นายตรีเพ็ชร  เฉลิมเผ่า
3. นายศรชัย  แซ่ฮ่อ
 
1. นายธาวิน  เภาสระคู
2. นายวรัญญู  แจงป้อม