สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายภคพงษ์  แอบบัว
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์  แก้วรัตน์
 
1. นายกฤษณ์  สอนดี
2. นายวรรณชัย  คมขำ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ธูปพนม
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  หมื่นระวัง
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  ไขเขว้า
2. นางสาวปาณิศา  สัทธศรี
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายธนวรรณฐ์  โชคปิติไพศาล
2. เด็กชายสายนที  ดีอินทร์
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  ไขเขว้า
2. นางสาวปาณิศา  สัทธศรี
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นายวิทยา  จันทะโคตร
2. นายเลิศนศักดิ์  นัยเจริญ
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  ไขเขว้า
2. นางสาวปาณิศา  สัทธศรี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายชัชวาล  วงษา
2. เด็กชายพันธกรณ์  ประพรม
 
1. นายธีรศักดิ์  มุลทา
2. นายกฤษณ์  สอนดี
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 67.3 ทองแดง 6 1. นางสาวศรีจักรพรรดิ์  ฉัตรกุล
2. นายอัครวิทย์  อัครฐิติสิน
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  ไขเขว้า
2. นายธีรศักดิ์  มุลทา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงณิชารีย์  อยู่ศิริ
2. เด็กชายเหมยทีม  แซ่ล้อ
 
1. นายทัศพร  คงมั่น
2. นางสาวพันตรี  เหล่าภูทอง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทกาญจน์  สวัสดี
2. นางสาวอรวรรณ  ศรีเกียรติ
 
1. นางสาวพันตรี  เหล่าภูทอง
2. นางสาวปาณิศา  สัทธศรี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 11 1. นายพงศกร  พิมพ์สอน
2. นายพรพิพัฒน์  นิวาเก้า
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  ไขเขว้า
2. นายวรรณชัย  คมขำ