สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนภัสรา  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวชนิดา  ประจัญศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76.08 เงิน 11 1. นางสาวปิยธิดา  ไชยบุญ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  โยธะพล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธนัญธร  สะสมทรัพย์
 
1. นางสาวจิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 6 1. นางสาววริศรา  วงศ์ไพรัตน์
 
1. นางสาวแสงระวี  จันทร์เชื้อแถว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพรธิรา  การเพียร
 
1. นางสาวจิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพรชนก  ริมทอง
 
1. นางสาวอาภรณ์  ประเสริฐไทย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรรัมภา  อิ่มแผ้ว
 
1. นางสาววชิรานี   สีใจ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 12 1. นางสาวภัคญดา  ภัคธีมาสิริ
 
1. นางสาวแสงระวี  จันทร์เชื้อแถว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรปรีญา  อินทรคช
 
1. นางสาวจิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 52.65 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกรรณิการ์  ค้นค้า
 
1. นางสาวแสงระวี  จันทร์เชื้อแถว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธนัดดา  กิตติรัตน์ชัชวาล
2. เด็กหญิงวรนุช  ปาปะนัง
 
1. นางสาวชนิดา  ประจัญศรี
2. นางสาววชิรานี  สีใจ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุกัญญา  จันผกา
2. นางสาวอรัญญา  เสือลาย
 
1. นางณิชารัตน์  สังข์เพ็ชร
2. นางสาวแสงระวี  จันทร์เชื้อแถว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาทิตา  คงขำ
2. เด็กหญิงเบญญาภร  ศรีสงกราน
 
1. นางสาววชิรานี   สีใจ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวดาหวัน  พงษ์มุลี
 
1. นางสาววชิรานี  สีใจ